A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Obavještenje: Rok za podnošenje prijave na ovaj konkurs se produžava do 19.05.2020. godine

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini („Službeni list CG“, br. 80/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva održivog razvoja i turizma objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UTVRĐIVANJE "LISTE STRANIH I INVAZIVNIH STRANIH VRSTA”

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo u oblasti zaštite prirode da prijave projekte/programe koji mogu doprinijeti izradi nacionalne Liste stranih i invazivnih stranih vrsta i nacionalnog Akcionog plana za upravljanje stranim i invazivnim stranim vrstama.

Strateški cilj čijoj će realizaciji doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2020. godini je borba protiv stranih i invazivnih stranih vrsta koje mogu izazvati zabrinutost i stvoriti negativne efekte po ekosisteme na teritoriji Crne Gore.

Ciljna grupa: nevladine organizacije koje mogu pružiti adekvatnu podršku u pripremi Liste stranih i invazivnih stranih vrsta.

Problemi koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija usmjereni su na prepoznavanje važnosti utvrđivanja stranih i invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost na području Crne Gore. S tim u vezi, potrebno je sprovesti mapiranje stranih i invazivnih stranih vrsta, kao i uspostaviti sistem nadzora i izraditi Akcioni plan.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva i zadovoljiti potrebe ciljne grupe su:

- Podrška pri utvrđivanju i definisanju Liste stranih i invazivnih stranih vrsta i mapiranju njihove distribucije.
- Doprinos u izradi Akcionog plana za borbu protiv stranih i invazivnih stranih vrsta koje mogu izazvati zabrinutost i stvoriti negativne efekte po ekosisteme na teritoriji Crne Gore, nakon usvajanja Liste stranih i invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je 30.000,00 eura

Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom programu je 1. 000,00 eura, a najveći je 6.000,00 eura.

Na ovaj Javni konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše dva projekta/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog Javnog konkursa.

Prijavu projekta/programa na ovaj Javni konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:
- upisana u Registar nevladinih organizacija;
- u Statutu kroz ciljeve i djelatnosti ima definisanu oblast zaštite životne sredine i ekologije, kao oblast svog djelovanja;
- u oblasti zaštite životne sredine realizovala projekat ili program u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;
- predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu.

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
- doprinos prijavljenog programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u oblasti zaštite životne sredine;
- kvalitet prijavljenog programa;
- kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat/program;
- transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje programa prema navedenim kriterijumima vršiće se u skladu sa mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti od javnog interesa (“Službeni list CG”, br. 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave www.mju.gov.me, a svaki program će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok podnošenja prijave na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa danom 19.04.2020.godine

Prijava se dostavlja isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finasiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javnom konkursu (“Službeni list CG”, br. 14/18).

Uz prijavu na ovaj javni konkurs, nevladine organizacije su dužne da dostave:
- fotokopiju rješenja o upisu u Registar nevladinih organizacija;
- izjavu da organizacija okuplja odgovarajući stručni kadar;
- fotokopiju dijela Statuta u kojem su definisani ciljevi i djelatnosti, odnosno oblast djelovanja nevladine organizacije;
- fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

Popunjen, potpisan i ovjeren svaki primjerak prijave, neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Napomena: Ukoliko pojedini djelovi ne budu popunjeni, prijava će se odbiti.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarsto održivog razvoja i turizma
Ul. IV Proleterske brigade 19. 81000 Podgorica

U razmatranje će se uzeti samo programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim Javnim konkursom

Pitanja u vezi ovog Javnog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na e-mail: djordjina.vujovic@mrt.gov.me, najkasnije do: 19.04.2020.godine.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje programa nevladinih organizacija Ministarstva održivog razvoja i turizma će u roku od 15 dana od dana završetka ovog javnog konkursa, na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma www.mrt.gov.me i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.
Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u vezi sa Javnim konkursom za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za utvrđivanje Liste stranih i invazivnih stranih vrsta Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u vezi sa Javnim konkursom za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za utvrđivanje Liste stranih i invazivnih stranih vrstaJavno obavještenje23.10.2020
Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za utvrđivanje "Liste stranih i invazivnih stranih vrsta” Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za utvrđivanje "Liste stranih i invazivnih stranih vrsta”Javno obavještenje19.03.2020
     

 

© eUprava Crne Gore