A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

 

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu teksta Nacrta Programa za IKT u pravosuđu za period 2021-2023 sa Akcionim planom za sprovođenje programa 2021-2023

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde upućuje
JAVNI POZIV
za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu teksta
NACRTA PROGRAMA ZA INFORMACIONO – KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U PRAVOSUĐU ZA PERIOD 2021-2023 SA AKCIONIM PLANOM ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA 2021-2023
 
Ministarstvo pravde poziva nevladine organizacije da predlože predstavnika za člana Radnog tijela za izradu teksta nacrta Programa za informaciono – komunikacione tehnologije u pravosuđu za period 2021-2023 sa Akcionim planom za sprovođenje programa za period 2021-2023.
 
Ministarstvo pravde, Direktorat za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka obrazuje Radno tijelo sa zadatkom da kreira Program za informaciono – komunikacione tehnologije u pravosuđu za period 2021-2023 sa Akcionim planom za sprovođenje programa za period 2021-2023, kojim će se definisati dalji pravci razvoja jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa, operativni ciljevi i aktivnosti za sprovođenje operativnih ciljeva, način izvještavanja i druga pitanja od značaja za ovu oblast, za period 2021-2023.
Nevladine organizacije u radnom tijelu imaju jednog predstavnika.
 
Pravo predlaganja predstavnika za člana Radnog tijela imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za ovu oblast.

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika u radno tijelo ako:
- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
-  je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
 
Predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:
- ima prebivalište u Crnoj Gori;
- ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog predstavnika za člana radnog tijela, dostavi:
- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
- fotokopiju statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.
 
Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.
 
Predlaganje predstavnika vrši se na obrazcu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", broj 41/18).

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije sa potrebnim prilozima, dostavlja se na adresu: Ministarstvo pravde, Vuka Karadžića 3 (sa naznakom „Predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana Radnog tijela za izradu teksta Nacrta Programa za informaciono – komunikacione tehnologije u pravosuđu za period 2021-2023 sa Akcionim planom za sprovođenje programa 2021-2023“) ili dostavom potrebne skenirane dokumentacije putem elektronske pošte na email: drazen.radonjic@mpa.gov.me.
 
Ministarstvo pravde će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici  http://www.mpa.gov.me/rubrike/Saradnja-sa-NVO i na portalu e-upravahttp://eusluge.euprava.me/eParticipacija/RadneGrupe/ objaviti listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.
Predlog za člana radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.
Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: drazen.radonjic@mpa.gov.me.
Broj: 07-041/20-2224
Podgorica, 25. marta 2020. godine

GENERALNI DIREKTOR,
Darko Kovačević
 

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Predstavnik NVO u radnom timu ObavjestenjeOstalo06.04.2020
Obrazac Obrazac propisan Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija Ostalo25.03.2020
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore