A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 

 

 

            U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), a u vezi s Odlukom o obrazovanju Savjeta za praćenje izrade prostornog plana Crne Gore („Službeni list CG“, broj 105/21), Kabinet Predsjednika Vlade Crne Gore objavljuje

 

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje

 

            - jednog predstavnika/ce na predlog nevladine organizacije koja se bavi problemima prostornog planiranja Crne Gore

 

            Savjet za praćanje izrade prostornog plana u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Savjet) obrazovan je Odlukom o obrazovanju savjeta za procjenu izrade prostornog plana Crne Gore čiji su zadaci da:

-       u saradnji sa nadležnim ministarstvima, prati izvršavanje preuzetih obaveza Crne Gore koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata koji se odnose na prostorno planiranje, prati primjenu propisa koji se odnose protorno planiranje i daje inicijative za njihove izmjene;

-       prati implementaciju strateških dokumenata koji se odnose na izradu Prostornog plana Crne Gore i drugih strategija od značaja za prostorno planiranje;

-       podnosi Vladi inicijative, predloge, mišljenja i analize koje se odnose na Prostorni plan Crne Gore;

-       unapređuje saradnju nevladinih organizacija, organa državne uprave i lokalne samouprave u procesu implementacije zakona i zaštite prostora ;

-       upoznaje javnost o praćenju toka I dinamike izrade Prostornog plana Crne Gore;

-       razmatra i druga pitanja od značaja za izradu Prostornog plana Crne Gore.

           

Član 3 Odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje prostornog plana Crne Gore definiše sastav:

 

            Predsjednik Savjeta je Predsjednik Vlade.

            Zamjenik predsjenika Savjeta je potpredsjenik Vlade.

            Članovi Savjeta su:

1)    ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;

2)    ministar kapitalnih investicija

3)    ministar ekonomskog razvoja;

4)    ministar finansija i socijalnog staranja;

5)    glavni pregovarač za evropske integracije;

6)    direktor Uprave za katarstar i imovinu;

7)    savjetnik Predsjednika Vlade za urbanizam;

8)    predstavnik nevladine organizacije

 

            Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinje – predstavnika nevladinih organizacija, za članove Savjeta imaju nevladine organizacije koje su registrovane i djeluju u oblastima uređenja prostora, protornog planiranja I implementacije strateških dokumenata koji se odnose na prostorno planiranje.

 

           

            Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kandidatkinju za člana Savjeta, ako ispunjava sljedeće uslove:

            - da je upisana u registar nevladinih organizacija;

            - da u aktu o osnivanju i statuta ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u vezi prostornog planiranja

            - da članovi organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

 

I           Kandidat/kandidatkinja za člana Savjeta (Član 3 Odluke) na predlog nevladine organizacije koja se bavi problemima prostornog planiranja, može biti lice koje:

            - ima prebivalište u Crnoj Gori;

            - da nije član organa političke partije, javni funkcioner, odnosno, državni službenik ili namještenik u organima državne uprave;

            - posjeduje iskustvo u radu;

 

            Nevladina organizacija, dužna je da, uz predlog kandidata/kandidatkinje dostavi:

 

            - dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

            - fotokopija statuta nevladine organizacije;

            - dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

            - dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

            - izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

            - fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

            - biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

            - dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacija u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

            - izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

            - izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

 

            Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

 

            Rok za podnošenje predloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

 

            Dokumentacija po javnom pozivu, , dostavlja se u zatvorenoj koverti Kabinetu Predsjednika Vlade Crne Gore:

 

Kabinet Predsjednika Vlade Crne Gore

Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

predmet: Predlaganje kandidata/kandidatkinja za člana/icu Savjeta za praćenje izrade protornog plana Crne Gore

 

            Predlog kandidata/kandidatkinje za člana/icu Savjeta za praćenje prostornog plana Crne Gore biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

 

            Kabinetu Predsjednika Vlade Crne Gore će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice Savjeta za prava djeteta, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

 

            Na osnovu rezultata javnog poziva, Kabinet Predsjednika Vlade Crne Gore će uključiti jednog predstavnika nevladinih organizacija u sastav Savjeta za praćenje izrade prostornog plana.

 

           

 

 

                                                                                                 PREDSJEDNIK VLADE

 

                                                                                                Prof. dr Zdravko Krivokapić

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU  Ostalo06.10.2021
     

 

© eUprava Crne Gore