A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“ broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga Nacionalnog plana za sušu i saradnju sa UNCCD

 Crna Gora je ratifikovala UN Konvenciju o borbi protiv degradacije zemljišta (unccd) 2007.godine, usvajanjem Zakona o ratifikaciji ove Konvencije. Na sastanku zemalja članica Konvencije održanom u Ordosu, Kina, 2017.godine, usvojena je Inicijativa za sušu, čime je ovo pitanje dodatno apostrofirano na globalnom nivou. Crna Gora je podržala ovu inicijativu i time iskazala spremnost da usko sarađuje sa Sekretarijatom Konvencije i Globalnim Mehanizmom kao njenim implementacionim tijelom, na svim budućim aktivnostima na ovom polju.

Kao zemlja koja je pružila podršku Inicijativi za sušu, Crna Gora je dobila mogućnost da uz podršku Globalnog Mehanizma, u narednom periodu pristupi izradi Nacionalnog plana za sušu.

Uz podršku Globalnog Mehanizma kao implementacionog tijela Konvencije, u narednom periodu planirana je i priprema projektnog prijedloga sa ciljem realizacije mjera za unaprijeđenje zaštite zemljišta.

Kao nadležni organ za implementaciju Konvencije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, obrazuje Radnu grupu za izradu Nacionalnog plana za sušu i izradu projektnog prijedloga za ealizaciju mjera za unaprijeđenje zaštite zemljišta.

Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da predlože svog predstavnika u Radnoj grupi. Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: jedan (1).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:
- da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
- fotokopija statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Obrazac 2), u roku od deset (10) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, radnim danima od 7 do 15 časova, ili poštom na adresu: IV Proleterske brigade 19, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi za izradu Predloga Nacionalnog plana za sušu.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za za životnu sredinu.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Odluka o izboru kandidata koji je predložen za člana Radne grupe za izradu Predloga Nacionalnog plana za sušu i saradnju sa UNCCD Odluka o izboru kandidata koji je predložen za člana Radne grupe za izradu Predloga Nacionalnog plana za sušu i saradnju sa UNCCDOdluka02.04.2020
Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih shodno javnom pozivu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za rad u radnom tijelu za izradu Predloga nacionalnog plana za sušu i saradnju sa UNCCD Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih shodno javnom pozivu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za rad u radnom tijelu za izradu Predloga nacionalnog plana za sušu i saradnju sa UNCCDIzvještaj24.03.2020
     

 

© eUprava Crne Gore