A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Obavještenje: Rok za podnošenje prijave na ovaj konkurs se produžava do 19.05.2020. godine 

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini („Službeni list CG“, br. 80/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva održivog razvoja i turizma objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U CILJU SPROVOĐENJA EDUKATIVNIH KAMPANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE VAZDUHA OD ZAGAĐENJA I BEZBJEDNOG UPRAVLJANJA HEMIKALIJAMA

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo u oblasti zaštite životne sredine da prijave projekte/programe koji mogu doprinijeti realizaciji edukativnih kampanja na temu negativnih efekata paljenja poljoprivrednog otpada, kao i jačanju kapaciteta za bezbjedno upravljanje hemikalijama u Crnoj Gori.

Strateški ciljevi čijoj će realizaciji doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2020. godini su smanjenje zagađenja vazduha, smanjenje rizika od šumskih požara, kao i uspostavljanje sistema bezbjednog upravljanja hemikalijama.

Ciljna grupa: Poljoprivredni proizvođači u Crnoj Gori, seoska domaćinstva, kao i potrošači, odnosno stanovništvo Crne Gore koje će na adekvatan način biti informisano o proizvodima koji sadrže hemikalije, njihovom uticaju, ali i načinu upotrebe.

Prioritetni problemi koji se planiraju riješiti finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija tiču se prepoznavanja važnosti suzbijanja pojave paljenja poljoprivrednog otpada, kao i postizanja većeg stepena uključenosti nevladinih organizacija u implementaciju obaveza koje su propisane Zakonom o hemikalijama.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva i zadovoljiti potrebe ciljne grupe su:

- Sprovođenje edukativnih kampanja na temu upoznavanja javnosti sa negativnim efektima paljenja poljoprivrednog otpada (količina podijeljenog edukativnog materijala, broj održanih tribina ili broj pojavljivanja u medijima (posebno objave na društvenim mrežama), broj objava na posterima, bilbordima i sl)

- Sprovođenje edukativnih kampanja i izrada brošura o hemikalijama koje su od interesa za potrošače (Vodič za kupovinu hemijski bezbjednih proizvoda, sredstava za čišćenje i održavanje domaćinstva, bezbjedne igračke, hemikalije koje mogu dovesti do poremećaja rada hormonskog sistema (EDC)).

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim javnim konkursom je: 10.000,00 eura.

Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom programu je 1.000,00 eura, a najviši je: 2.000,00 eura.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše dva projekta/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog Javnog konkursa.

Prijavu projekta/programa na ovaj Javni konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

- upisana u Registar nevladinih organizacija;
- u Statutu kroz ciljeve i djelatnosti ima definisanu oblast zaštite životne sredine i ekologije, kao oblast svog djelovanja;
- u oblasti zaštite životne sredine realizovala projekat ili program u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;
- predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu.
-
Raspodjela sredstava iz ovog Javnog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

- doprinos prijavljenog programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u oblasti zaštite životne sredine;
- kvalitet prijavljenog programa;
- kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat/program;
- transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje programa prema navedenim kriterijumima vršiće se u skladu sa mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti od javnog interesa (“Službeni list CG”, br. 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave www.mju.gov.me, a svaki program će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok podnošenja prijave na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa danom 19.04.2020.godine

Prijava se dostavlja isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finasiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javnom konkursu (“Službeni list CG”, br. 14/18).

Uz prijavu na ovaj Javni konkurs, nevladine organizacije su dužne da dostave:
- fotokopiju rješenja o upisu u Registar nevladinih organizacija;
- izjavu da organizacija okuplja odgovarajući stručni kadar;
- fotokopiju dijela Statuta u kojem su definisani ciljevi i djelatnosti, odnosno oblast djelovanja nevladine organizacije;
- fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).
-
Popunjen, potpisan i ovjeren svaki primjerak prijave, neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Napomena: Ukoliko pojedini djelovi ne budu popunjeni, prijava će se odbiti.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarsto održivog razvoja i turizma
Ul. IV Proleterske brigade 19. 81000 Podgorica

U razmatranje će se uzeti samo programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim Javnim konkursom.

Pitanja u vezi ovog Javnog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na e-mail: djordjina.vujovic@mrt.gov.me, najkasnije do: 19.04.2020.godine.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje programa nevladinih organizacija Ministarstva održivog razvoja i turizma će u roku od 15 dana od dana završetka ovog javnog konkursa, na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma www.mrt.gov.me i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u vezi sa Javnim konkursom za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja iz oblasti zaštite vazduha od zagađenja i bezbjednog upravljanja hemikalijama Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u vezi sa Javnim konkursom za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja iz oblasti zaštite vazduha od zagađenja i bezbjednog upravljanja hemikalijamaJavno obavještenje23.10.2020
Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja iz oblasti zaštite vazduha od zagađenja i bezbjednog upravljanja hemikalijama Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja iz oblasti zaštite vazduha od zagađenja i bezbjednog upravljanja hemikalijamaJavno obavještenje19.03.2020
     

 

© eUprava Crne Gore