A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Broj: 01-056/22-370

Podgorica, 18.01.2021. godine

 

 

Shodno članu 3 Odluke o obrazovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom i člana 3  Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo pravde,  ljudskih  i manjinskih prava objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za predlaganje 5 predstavnika/predstavnica nevladinih  organizacija lica sa invaliditetom za članove/ice  Savjeta za prava lica sa invaliditetom

 

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava poziva nevladine organizacije lica sa invaliditetom kojima rukovode  lica sa invaliditetom, odnosno  čiji su članovi lica sa invaliditetom i /ili organizacije lica sa invaliditetom da učestvuju u procesu izbora 5  predstavnika/ica za člana/icu  Savjeta za prava lica sa  invaliditetom.

 

Savjet :

1) prati izvršavanje preuzetih obaveza Crne Gore koje proizilaze iz Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava lica sa invaliditetom;

2) prati primjenu propisa koji se odnese na zaštitu prava lica sa invaliditetom i daje inicijative za njihove izmjene i usvajanje novih propisa;

3) prati implementaciju strategija koje se odnose na ostvarivanje prava lica sa invaliditetom, zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti;

4) podnosi Vladi inicijative, predloge, mišljenja i analize koje se odnose na ostvarivanje prava lica sa invaliditetom u Crnoj Gori;

5) unapređuje međuresorni i multidisciplinarni pristup u promociji, prevenciji i zaštiti prava lica sa invaliditetom;

6) unapređuje saradnju nevladinih organizacija, organa državne uprave, lokalne uprave i lokalne samouprave u procesu zaštite prava lica sa invaliditetom;

7) upoznaje javnost sa pravima lica sa invaliditetom i obavještava o stanju prava lica sa invaliditetom u Crnoj Gori;

8) razmatra i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava lica sa invaliditetom.

 

Za člana/icu Savjeta za prava lica sa invaliditetom  nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Nevladina organizacija može da predloži jednog predstavnika/cu za člana/icu Savjeta za prava lica sa invalidtetom  ako:

ü  je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

ü  u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima  koje se odnose na zaštitu lica sa invaliditetom;

ü  je nevladina organizacija lica sa invaliditetom kojom rukovodi lice sa invaliditetom, odnosno  čiji su članovi lica sa invaliditetom i/ili organizacije  lica sa  invaliditetom;

ü  se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

ü  je u prethodne tri godine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat  koji se odnosi na zaštitu lica sa invaliditetom;

ü  je predala poreskom organu prijavu za prethodnu (2020) fiskalnu godinu  (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

ü  više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 

Predstavnik/ca nevladine organizacije za člana/icu  Savjeta za  prava lica sa  invaliditetom može biti lice koje:

ü  ima prebivalište u Crnoj Gori;

ü  je  predstavnik/ica  nevladine organizacije lica sa invaliditetom kojom rukovodi lice sa invaliditetom, odnosno  čiji su članovi lica sa invaliditetom i/ili organizacije  lica sa  invaliditetom;

ü  nije član/ica organa političke partije, javni/a funkcioner/ka, državni/a službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

ü  ima iskustvo u oblasti zaštite lica sa invaliditetom.

 

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Savjetu za prava lica sa invaliditetom, dostavi i sljedeću dokumentaciju:

          

 Za NVO organizaciju :

ü  dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija;

ü  fotokopiju statuta nevladine organizacje;

ü  dokaz da je u prethodne tri godine u oblasti zaštite lica sa invaliditetom sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u ovoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

ü  Dokaze da organizacijom lica sa invaliditetom rukovodi lice sa invaliditetom, odnosno da su članovi te organizacije lica sa invaliditetom  i/ ili da su članovi te  nevladine organizacije -organizacije lica sa invaliditetom i to: 

 

-za nevladinu organizaciju lica sa invaliditetom kojom rukovodi lice sa invaliditetom – potpisanu i ovjerenu pečatom organizacije izjavu  lica ovlašćenog  za zastupanje i predstavljanje  da  organizacijom rukovodi lice sa invaliditetom, uz rješenje o imenovanju ovlašćenog lica izdatog od strane nadležnog  organa i  rješenje o utvrdjenom statusu  invaliditeta za to lice);

 

-za  nevladinu organizaciju čiji su članovi/ice lica sa  invaliditetom-

(potpisanu i ovjerenu pečatom organizacije izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje organizacije lica sa invaliditetom da su članovi tog Udruženja - lica sa  invaliditetom, sa  fotokopijom  statuta i/ili osnivačkog akta  iz kojeg se vidi da su članovi te  organizacije lica sa invaliditetom ) i /ili;

 

- za nevladinu organizaciju čiji su članovi organizacije lica sa invaliditetom -

(potpisanu i ovjerenu  pečatom organizacije izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje da su članovi te organizacije–NVO organizacije lica sa invaliditetom, uz fotokopiju statuta i/ili osnovačkog akta iz kojeg se vidi da su članovi te organizacije -nevladine organizacije koje se bave  zaštitom  lica sa invaliditetom );

 

ü  dokaz da je nevladina oganizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu (2020) fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha); 

 

ü  potpisanu i ovjerenu pečatom organizacije izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;

 

Za predstavnika/cu organizacija  lica sa  invaliditetom :

 

ü  fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije  za člana/cu Savjeta za prava lica sa invaliditetom;

ü  biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije ;

ü  dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti zaštite lica sa invaliditetom;

ü  izjavu predstavnika/ce da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

ü  izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije  da prihvata  kandidaturu za predstavnika/cu  Savjeta.

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove dostavlja organu državne uprave predlog predstavnika za člana/icu  Savjeta za prava lica sa invaliditetom, potpisanu od strane lica za  zastupanje i predstavljanje  i potvrđenu pečatom nevladine organizacije sa potrebnom dokumentacijom, u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe, može preuzeti ovdje.

 

Način dostavljanja predloga:

-          isključivo poštom, na adresu Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, ul. Vuka Karadžića 3, 81000 Podgorica.

Sa napomenom: Predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Savjeta za prava lica sa invaliditetom.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom – Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile navedene uslove.

Uz listu iz predhodnog stava Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će objaviti spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koji ne ispunjavaju uslove ili su predložile predstavnike koji takođe ne ispunjavaju uslove.

Po isteku zakonom utvrđenog roka, Ministar pravde, ljudskih i manjinska prava će aktom o obrazovanju radne grupe izabrati predstavnika/cu nevladine organizacije koji je ispunio/la sve propisane uslove i za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koji su ispunile sve uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u radnoj grupi  vrši Ministar.

 

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Obrazac ObrazacOstalo18.01.2022
Javni poziv Javni poziv za predlaganje pet predstavnika/ca nevladinih organizacija lica sa invaliditetom za članove/ice Savjeta za prava lica sa invaliditetom Javno obavještenje18.01.2022
     

 

© eUprava Crne Gore