A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde upućuje
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE
U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPANJU PREMA MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU
 
Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: Nevladine organizacije u Radnom tijelu imaju jednog predstavnika/cu.
 
Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:
-        da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
-        da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
-        da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo,   sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
-        da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
-        da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:
-        da ima prebivalište u Crnoj Gori;
-        da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
-        nije   član organa   političke   partije, javni   funkcioner,   državni službenik,   odnosno namještenik.
Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:
-        dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
-        fotokopija statuta nevladine organizacije;
-        dokaz  da je  nevladina  organizacija u  prethodne  tri godine,  u  vezi sa  pitanjem  koje sagledava  ili normativno  uređuje radno  tijelo, sprovela  istraživanje,  izradila dokument, organizovala  skup  ili realizovala  projekat  usmjeren na  unapređenje  stanja u  određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom  nevladine organizacije;
-        dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
-        izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
-        fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
-        biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
-        dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
-        izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
-        izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.
Rok i način dostavljanja predloga: Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.
Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti ovdje.
Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 8 do 11 časova i od 12 do 14 časova ili na adresu: 
Ministarstvo pravde
Direktorat za organizaciju pravosuđa,
krivično zakonodavstvo i nadzor
Vuka Karadžića 3
81 000 Podgorica
sa napomenom: “Predlaganje kandidata za člana Radnog tijela za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku”.
Ministarstvo će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mpa.gov.me objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ce Radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga/je predložile.
Predlog kandidata/kinja za člana/cu Radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.
Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinja za člana/cu Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: ivona.djuraskovic@mpa.gov.me   
Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo:  Direktorat za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor.
 
Broj: 03-040/20-1553
Podgorica, 12. marta 2020. godine
 
GENERALNA DIREKTORKA,
Marijana Laković-Drašković

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
LISTU KANDIDATA NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku Lista kandidata NVOOstalo30.03.2020
Obrazac za predlaganje kandidata ObrazacOstalo12.03.2020
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore