A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini (Sl. list 80/21) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva pravde, ljudskih  i manjinskih  prava objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE

PROJEKATA I PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZAŠTITI LICA SA INVALIDITETOM OD  DISKRIMINACIJE I PROMOCIJU JEDNAKOSTI

pod nazivom

 

„Recimo  NE diskriminaciji lica sa invaliditetom- 2021“

 

Pozivaju se nevladine organizacije koji se bave zaštitom prava lica sa invaliditetom, a  koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih:

 

1.    Preporukama Komiteta UN  na zaključna zapažanja o inicijalnom izvještaju Crne  Gore CRPD /C/MNE/CO/1 od 29.avgusta 2017. godine

2.    Konveciji UN o pravima lica sa invaliditetom

3.    Srategijom za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021. godine sa AP  za 2021. godinu.

4.    Analizom usklađenosti crnogorskog zakonodavstva sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom.

 

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2021. godini su:

 

CILJ 1: Podizanje nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava lica sa invaliditetom, bez diskriminacije u skladu sa Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom;

CILJ 2: Implementacija preporuka Komiteta UN koji se odnose na oblasti: jednakosti i nediskriminacija, žene sa invaliditetom, djecu sa invaliditetom, podizanje svijesti i učešće u političkom i javnom životu, jednako priznanje pred zakonom, pristup pravdi, sloboda izražavanja i mišljenja i pristup informacija i Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti 2017-2021 godinu sa AP za 2021 godinu.

CILJ 3: Omogućavanje potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u svim oblastima u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica  sa invaliditetom i  Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom.

Prioritetni problemi u oblasti zaštite lica s invaliditetom od diskriminacije  i promocije jednakosti, koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija  su:

·         nizak nivo realizacije preporuka Komiteta UN o pravima lica sa invaliditetom  (CRPD/C/MNE CO/1 ) u oblastima: jednakost i nediskriminacija, (čl.5) žene sa invaliditetom (čl.6), djeca sa invaliditetom (čl.7), podizanje svijesti (čl.8); jednako priznanje pred zakonom (čl.12); pristup pravdi (čl.13); sloboda izražavanja i mišljenja i pristup informacijama (čl. 21), učešće u političkom i javnom životu (čl. 29); širenje  informacija;

·         nedovoljan nivo realizacije  mjera i aktivnosti za implementaciju  Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti  2017-2021 godine, planirani    AP za 2021. godinu;

·         nizak nivo usklađenosti crnogorskog zakonodavstva sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom.

Ciljna grupa su nevladine organizacije za zaštitu prava lica sa invaliditetom, organi državne uprave, organi lokalne uprave, sudstvo, tužilaštvo, inspekcijski organi, organi policije, javnost, mediji.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateškog/ih cilja/eva i zadovoljenju potreba ciljne/nih grupe/a („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su:

·         realizovanje medijske kampanje za podizanje svijesti javnog mnjenja  o smanjenju  diskriminacije lica sa invaliditetom u svim oblastima i/ili sa posebnim akcentom na  smanjenje  diskriminacije  žena i djevojčica sa invaliditetom i djece sa invaliditetom;

·         organizovanje konferencije na temu „Zabrana višestruke i višesektorske diskriminacije lica sa invaliditetom“;

·         organizovanje konferencije na temu „Razumno prilagođavanje i univerzalni dizajn“;

·         sprovođenje istraživanja o položaju  žena i djevojčica sa invaliditetom razvrstane prema starosnoj dobi, geografskoj oblasti, vrsti invaliditeta, porodičnoj situaciji i mjestu boravka (ustanova ili briga o zajednici) i nivoa  diskriminacije u svim oblastima;

·         aktivnosti koje doprinose borbi protiv višestrukih i ukrštenih oblika diskriminacije sa kojim se suočavaju žene i djevojčice sa invaliditetom;

·         aktivnosti koje doprinose smanjenju diskriminacije djece sa invaliditetom sa posebnim akcentom na djecu koja su u riziku od intersekcijske diskriminacije;

·         organizovanje seminara  za  javne i privatne medija o poznavanju Konvenciji UN o pravima lica sa invaliditetom sa posebnim akcentom na pristupu zasnovanom na ljudskim pravima;

·         aktivnosti (okrugli sto, radionice, tribine, javni čas, edukacije ) za različite ciljne grupe koje će doprinijeti povećanju nivoa znanja o antidiskriminacionom zakonodavstvu i mehanizmima zaštite od diskriminacije;

·         sprovodjenje  istraživanje  javnog mjenja i lica sa invaliditetom o nivou  diskriminacije lica sa invaliditetom u Crnoj Gori u  različitim oblastima i shodno različitim parametrima (pol, starost, geografsko područje, vrsti invaliditeta, nivou obrazovanja);

·         aktivnosti (istraživanje, kampanje, edukacije  dr.)koje će doprinijeti uključivanju lica sa invaliditetom u politički i javni život bez diskriminacije;

·         aktivnosti koje će doprinijeti sprečavanju i otklanjanju višestruke i/ili  intersekcijske diskriminacije lica sa invaliditetom koji su pripadnici manjinskih naroda i koje osiguravaju jednak pristup svim pravima iz Konvecije UN o pravima lica sa invaliditetom;

·         organizovanje okruglih stolova, radionica i seminara za lica sa invaliditetom i njihove porodice u lokalnim zajedicama uz učešće predstavnika NVO i građana na temu “Jednake mogućnosti za sve članove društva – ukljanjanje arhitektonskih, administrativnih i drugih barijera koje onamogućavaju ravnopravan položaj lica sa invaliditetom u društvu;

·         organizovanje dogadjaja sa predstavnicima lokalnih samouprava i nevladinih organizacija koje  će doprinijeti  implementaciji Strategiije na lokalnom nivou;

·         aktivnosti koje će doprinijeti implementaciji mjera iz Akcionog plana za 2021. godinu za realizaciju  Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. godine;

 

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 388.301,35 eura.

 

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 10.000 eura, a najviši 30.000 eura.

 

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom  projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija (podnosilac prijekta i partner) koja  :

 

a)je  upisana u Registar nevladinih organizacija;

b) u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje se odnose na zaštitu lica sa invaliditetom;

c) se ne nalazi u registru kaznene evidencije;

d)  je predala poreskom organu prijavu za prethodnu  2020. fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

e) je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat/program  koji se odnosi na zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije;

 

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1)doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije.

 

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave,digitalnog društva i medija https://www.gov.me/dokumenta, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju  obrazložiti  dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 27. oktobrom 2021. godine.

 

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), a koji je sastavni dio ovog Konkursa.

 

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

·         fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;

·         fotokopiju statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO a koji se odnose na zaštitu lica sa invaliditetom;

·         dokaz o podnešenoj poreskoj prijavi za 2020. godinu i  bilans stanja i bilans uspjeha;

·         CV organizacije

·         dokaz [1] da je u prethodne tri godine u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup, ili realizovala projekat usmjeren na zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije (ako se prijavljuje na javni konkurs zajedno sa partnerskom nevladinom organizacijom obaveza važi i za partnersku organizaciju);

·         ovjerenu izjavu da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti Komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projekat/program od drugih državnih organizacionih jedinica.

·         ovjerenu izjavu potpisanu od strane ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje NVO da za projekat/program  sa kojim aplicira nije dobio sredstva od istog ili drugog donatora u predhodnoj godini.

·         potpisana i ovjerena izjava o istinitosti svih podataka navedenih u prijavi projekta/programa.

 

 

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba

poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Podgorica, Vuka Karadžića br.3.

 

sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: Br.  01-056/21-9821                                                                             pod nazivom

  „RECIMO  NE  DISKRIMINACIJI LICA SA INVALIDITETOM- 2021 “

U razmatranje će biti uzeti  samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji  zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

 

Eventualna pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti i elektronskim putem na adresu: emin.ljuljanovic@mpa.gov.me, najkasnije do 22. oktobra 2021. godine.

 

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici  Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

 

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

 

 

 

 Predsjednica Komisije

 Popović Aleksandra[1] Dokaz podrazumijeva fcc  ugovor o realizaciji projekta  u ovoj oblasti , press kliping,  transparentan dokaz da je NVO sprovela istraživanje, organizovala  skup,  itd.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu „Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom- 2021“ BROJ: 056-1/21-9821  Ostalo11.11.2021
Obrazac prijave za Konkurs Obrazac prijave za KonkursOstalo27.09.2021
javni poziv javni pozivJavno obavještenje27.09.2021
     

 

© eUprava Crne Gore