A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde upućuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE

U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA STRATEGIJE O ZAŠTITI PRAVA ŽRTAVA SA PRATEĆIM AKCIONIM PLANOM

 

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: Nevladine organizacije u Radnom tijelu imaju jednog predstavnika/cu.

 

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:

-          da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

-          da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

-          da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo,   sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

-          da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

-          da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:

-          da ima prebivalište u Crnoj Gori;

-          da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

-          nije   član organa   političke   partije, javni   funkcioner,   državni službenik,   odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

-          dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

-          fotokopija statuta nevladine organizacije;

-          dokaz  da je  nevladina  organizacija u  prethodne  tri godine,  u  vezi sa  pitanjem  koje sagledava  ili normativno  uređuje radno  tijelo, sprovela  istraživanje,  izradila dokument, organizovala  skup  ili realizovala  projekat  usmjeren na  unapređenje  stanja u  određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom  nevladine organizacije;

-          dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

-          izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

-          fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

-          biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

-          dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

-          izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

-          izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti ovdje.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 8 do 11 časova i od 12 do 14 časova ili na adresu: 

Ministarstvo pravde

Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo

Vuka Karadžića 3

81 000 Podgorica

sa napomenom: “Predlaganje kandidata za člana Radnog tijela za izradu teksta nacrta Strategije o zaštiti prava žrtava sa pratećim Akcionim planom”.

Ministarstvo će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.gov.me/mpa objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ce Radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga/je predložile.

Predlog kandidata/kinja za člana/cu Radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinja za člana/cu Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: ivona.djuraskovic@mpa.gov.me   

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo:  Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo.

 

Broj: 06-011/24-4008

Podgorica, 10.4.2024. godine

 

 

GENERALNA DIREKTORICA,

JELENA GRDINIĆ

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Obavještenje u vezi sa Javnim pozivom NVO Obavještenje u vezi sa Javnim pozivom nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radnog tijela za izradu teksta NacrtaOstalo30.04.2024
Obrazac Obrazac za predlaganje kandidata Ostalo10.04.2024
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore