A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo turizma, ekologije, odrzivog razvoja i razvoja sjevera upućuje

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA RAD U RADNOM TIJELU ZA IZRADU V NACIONALNOG IZVJEŠTAJA O SPROVOĐENJU KONVENCIJE O DOSTUPNOSTI INFORMACIJA, UČEŠĆU JAVNOSTI U DONOŠENJU ODLUKA I PRAVU NA PRAVNU ZAŠTITU U PITANJIMA ŽIVOTNE SREDINE (ARHUSKE KONVENCIJE)

Nevladine organizacije u radnom tijelu imaće jednog (1) predstavnika/cu.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:

 •  da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve iz oblasti životne sredine;
 • da je u prethodne tri godine, u oblasti životne sredine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti životne sredine;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u oblasti životne sredine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprijeđenje stanja u ovoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti životne sredine (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način podnošenja predloga:

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanim Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, poštom na adresu: Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera; IV Proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, sa napomenom: Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu V Nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije).

Direktorat za ekologiju u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, je nadležan za izradu navedenog Izvještaja.

Ministarstvo turizma, ekologije, odrzivog razvoja i razvoja sjevera će, u roku od 7 dana od isteka roka ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovoga poziva.    

Ministarstvo objavljuje i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume.

Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će, u roku od 5 dana od dana objave liste predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe, izabrati onog/u kandidata/kinju koji/a ispunjava uslove iz člana 5 Uredbe i za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove člana 4 Uredbe.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Nema podataka za prikaz
     

 

© eUprava Crne Gore