A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 Broj:9-507/24-1030/

 23.05.2024.godine

 
 
Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini („Službeni list CG“ br. 119/23) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti “Borbe protiv bolesti zavisnosti za 2024. godinu”, koju je obrazovalo Ministarstvo zdravlja rješenjem broj: 9-507/24-1030/22 od 30.04.2024. objavljuje
 
 
JAVNI KONKURS
 
“Adekvatnom prevencijom do uspjeha u borbi protiv upotrebe droga među djecom i mladima za 2024.godinu”
za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti.
 
Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Odlukom o otvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini kao i starteškim dokumentima iz oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti.
 
Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2024. godini su:
 
-       Podizanje svijesti zajednice o problemu zloupotrebe droga i o potrebi za njenim sprečavanjem, kao i o potrebi afirmacije zdravih navika življenja;
-       Podsticanje implementacije raznovrsnih, savremenih programa prevencije, koji daju jasnu poruku, zasnovanih na dokazima
-       Rad na jačanju ličnih vrijednosti i rezilijentnosti kod mladih
 
Prioritetni problemi u oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti -zloupotrebe droga koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija su:
 
- Prisutnost zloupotrebe droga kod mladih i štetni efekti po društvo i ekonomiju
- Štetna zlupotreba droge i drogom uzrokovani poremećaji kod samog pojednica, u okviru porodice i u odnosu na cjelokupno društvo
- Nedostatak preventivnih programa zloupotrebe droga kod mladih
- Nedostatak iskustva roditelja/staratelja o načinu prepoznavanja i prevenciji rizičnog ponašanja djece i mladih uzrokovanih zloupotrebom droga
- Nedostatak multisektorske saradnje i multidisciplinatrnih tijela u zajedničkom djelovanju protiv zloupotrebe droga kod mladih
- Nedovoljno prisutna rezilijentnost mladih u odnosu na zloupotrebu droga
 
Ciljne grupe su:
·         maloljetnici
·         grupe mladih od 18 do 30 godina
·         osobe koje koriste droge
·         porodice i roditelji mladih
·         zapošljeni koji su u radnom i profesionalnom odnosu i kontaktu sa mladima ( prosvjetni radnici i dr.)
·         odrasli koji rade sa osobama koje koriste droge (socijalni radnici, zdravstveni radnici i dr.)
·         društvena zajednica
 
Prepoznate potrebe ciljnih grupa:
-       Širenje znanja u vezi sa zloupotrebom droga i njenim štetnim uticajima
-       Uključivanje vulnerabilnih grupa koje su u većem riziku od zloupotreba droga
-       Jačanje vještina samopomoći i rezilijentnosti
-       Jačanje sistema podrške kroz rad sa porodicom
-       Očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja mladih
 
-       Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa (prihvatljive aktivnosti za finansiranje) su:
 
-          Sprovođenje informativnih i edukativnih aktivnosti (edukacija, radionica, kampanja) usmjerenih prema djeci i mladima o štetnim posljedicama zloupotrebe droga
-          Izrada i distribucija flajera, brošura i plakata koji sadrže upozorenja o zdravstvenim posljedicama zloupotrebe droga
-          Sprovođenje programa edukacije roditelja/staratelja o načinu prepoznavanja i prevenciji rizičnog ponašanja djece i mladih uzrokovanih zloupotrebom droga
-          Sprovođenje programa edukacije odraslih  koji su u profesionalnom i radnom kontaktu  sa mladima o načinu prepoznavanja i prevenciji rizičnog ponašanja djece i mladih uzrokovanih zloupotrebom droga
-          Sprovođenje istraživanja na temu uzroka, obima i inteziteta zloupotrebe droga kod mladih
-          Izrada programa za sprovođenje grupne terapije za osobe sa problemom zloupotrebe droga i članova njihovih porodica, edukacija kadra u sprovođenju programa grupne terapije i prevencije
 
Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 110.267,00 eura.
 
Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 5.000 eura, a najviši 15.000 eura.
 
Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti I partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog Javnog konkursa.
 
 
Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja:
 a) je upisana u Registar nevladinih organizacija;
 b) je kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu definisala oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;
 c) se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 d) je predala poreskom organu prijavu za fiskalnu 2023. godinu;
 e) je u prethodne tri godine ( 2021, 2022 i 2023. godine) sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat/program u oblasti bolesti borbe protiv bolesti zavisnosti.
 
Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
4) transparentnost rada nevladine organizacije.
 
Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, https://www.gov.me/mju, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.
 
Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 22.06. 2024. godine.
 
 
Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), a koji je sastavni dio ovog Konkursa.
 
Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:
1.    Kopiju rješenja o upisu u registar NVO;
2.    Kopiju statuta  NVO (u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO koja se odnosi na borbu protiv bolesti zavisnosti); [1]
3.    Kopiju finansijskog izvještaja za 2023. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
4.    Potvrdu o podnošenju finansijskih iskaza za 2023. godinu;
5.    Izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja, potpisana i ovjerena;
6.    Izjavu o partnerstvu (ukoliko postoji, potpisana i ovjerena);
7.    Budžet projekta/programa potpisan i opečaćen od strane ovlašćenog lica;
8.    Izjavu da su svi podaci u prijavi istiniti, potpisani i ovjereni;
9.    Izjavu da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica
10.Dokaz da je u prethodne tri godine (2021, 2022 ili 2023. godine) u oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti- zloupotreba droga, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije (ako se prijavljuje na javni konkurs zajedno sa partnerskom organizacijom obaveza važi i za partnersku organizaciju);[2]
11.Prijavu na CD-u, koja mora biti u sadržaju istovjetna štampanom.
 
Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi, u PDF formatu (skenirano) na CD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.
 
Za partnersku organizaciju (ukoliko učestvuje u realizaciji projekta/programa) je neophodno dostaviti:
 
1.    Kopiju rješenja o upisu u registar NVO;
2.    Kopiju statuta NVO (u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO koja se odnosi na borbu protiv bolesti zavisnosti); potpisan i opečaćen od strane ovlašćenog lica;
3.    Kopiju finansijskih izvještaja za 2023. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).
4.    Potvrdu o podnošenju finansijskih iskaza za 2023. godinu;
5.    Dokaz da je u prethodne tri godine (2021, 2022 ili 2023. godine) u oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti- zloupotreba droga, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije
 
 
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba poslati poštom ili predati lično na arhivu Ministarstva zdravlja na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo zdravlja, Rimski trg 45, 81 000 Podgorica, Crna Gora, sa napomenom: NE OTVARATI – prijava na JAVNI KONKURS br. 9-507/24-1030/ 27 pod nazivom  “Adekvatnom prevencijom do uspjeha u borbi protiv upotrebe droga među djecom i mladima za 2024.godinu”od 23.05.2024. godine, u oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti –zloupotreba droga
 
U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.
 
Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adrese: kosta.leovac@mzd.gov.me i ana.bukilic@mzd.gov.me najkasnije do 12.06.2024. god.
 
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti za 2024.godinu Ministarstva zdravlja će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva zdravlja i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.
 
Nevladina organizacja sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.
 
 
s.r. Ana Bukilić, Predsjednik Komisije
                                                                                                                          
s.r. Kosta Leovac, član
 
s.r. Radivoje Bogavac, član


[1]Ukoliko su vršene izmjene i dopune statuta potrebno je dostaviti fotokopiju Rješenja nadležnog organa o izmjeni i dopuni statuta
[2]Pored potpisane i pečatom organizacije ovjerene potvrde da su u prethodne tri godine (2021., 2022. ili 2023. godine) u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga sproveli istraživanje, izradili dokument, organizovali skup ili realizovali projekat, podnosilac projekta/programa i partner na projektu su u obavezi da dostave i druge dokaze kojima se dokazuju navedene tvrdnje (npr. fcc. istraživanja/fcc. dokumenta; fcc. press clipinga, fcc. ugovora o realizaciji projekta/programa[2],
 
 
 

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU  Javno obavještenje08.07.2024
Obrazac 1 - PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA, ODNOSNO PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA  Ostalo23.05.2024
     

 

© eUprava Crne Gore