A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, br.41/18 od 28.06.2018. godine), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava – Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo upućuje,

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU

 

Nevladine organizacije u radnoj grupi imaju jednog predstavnika.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana radne grupe ako:

-       je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

-       u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

-       je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup

     ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

-       je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

-       više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 

Kandidat nevladine organizacije za člana radnog tima može biti lice koje:

      - ima prebivalište u Crnoj Gori;

- ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

 

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kadidata za člana radnog tijela, dostavi:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

-fotokopiju statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

 

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Predlozi kandidata na propisanom obrascu, sa potrebnim prilozima, dostavljaju se u prostorijama Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, radnim danima u periodu od 7,00 do 15,00 časova, na adresu: Ulica Vuka Karadžića br. 3, Podgorica, sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju.

 

Izrada Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju u nadležnosti je Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava – Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo.

 

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana radnog tijela mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: jelena.dragicevic@mpa.gov.me.

 

U prilogu možete preuzeti obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu.

 

 

GENERALNI DIREKTOR

 

 Božidar Čarmak
 

 

 

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
IZVJEŠTAJ O KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPKU IZVJEŠTAJIzvještaj10.05.2021
Obrazac ObrazacOstalo21.04.2021
     

 

© eUprava Crne Gore