A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2021. godini („Službeni list CG“, broj 80/21), a u vezi sa članom 32b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, broj 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje

 

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama
za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti sporta


U skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2021. godini („Službeni list CG“, broj 80/21) Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta će obrazovati Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za oblast sporta.

Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija čine predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici iz Ministarstva, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti sporta.

 

Nevladina organizacija može predložiti jednog kandidata/kinju za člana Komisije.

 

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika za članove komisija, za drugog člana komisija određuje se državni službenik iz Ministarstva.

I - Nadležnosti i zadaci komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
• objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
• objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju, koje sadrži osnovne informacije o javnom konkursu; 
• objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
• utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača; 
• odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava; 
• traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
• dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave odluku o raspodjeli sredstava;
• zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva;
• prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
• sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija;

II- Koje nevladine organizacije mogu predložiti kandidata/kandidatkinju:
Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Komisije ukoliko ispunjava sljedeće uslove:
• upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;
• u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti sporta;

• se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;  
• je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti sporta;
• predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha);
• više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

III –Uslovi za kandidate/kandidatkinje:
Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Komisije može biti lice koje: 
• ima prebivalište u Crnoj Gori;
• ima iskustvo u oblasti sporta;
• nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.
Predstavnik nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za člana Komisije.

 

Nevladina organizacija koja ispunjava tražene uslove dostavlja Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta predlog predstavnika/ce za člana/icu Komisije, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije.

 

Uz predlog predstavnika/ce nevladina organizacija dostavlja potrebnu dokumentaciju.

 

IV – Potrebna dokumentacija:
• dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija; 
• fotokopiju statuta nevladine organizacje;
• dokaz da je u prethodne tri godine iz oblasti sporta izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u ovoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

• dokaz da je nevladina oganizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha); 
• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;
• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/cu Komisije;
• biografiju kandidata/kinje;

• dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti sporta; 
• izjavu kandidata/kinje da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
• izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/cu Komisije.

V - Rok za podnošenje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se isključivo poštom na adresu: 
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta 
Vaka Đurovića b.b.
81000 Podgorica

sa napomenom: „Predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2021. godini - NE OTVARATI“

Predlog kandidata za člana komisije biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

 

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Po isteku ovog roka, Ministarstvo će imenovati kandidata/kinju sa najvećim brojem predloga nevladinih organizacija koji ispunjavaju propisane uslove.


 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Javni poziv za ucesce clana NVO sport  Ostalo13.09.2021
Obrazac 2  Ostalo13.09.2021
     

 

© eUprava Crne Gore