A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 

 

Broj:  01-056/21-9823                                                                                 27. septembar 2021. godine

 

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini, (“Službeni list CG“, br. 80/21) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti Rodna ravnopravnost u 2021. godini pod nazivom

“Crnogorsko društvo u znaku rodne sinergije“

 

 

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, Nacionalnom strategijom rodne ravnopravnosti 2021-2025 i AP 2021-2022, kao i obavezama i preporukama iz međunarodnih dokumenata (CEDAW, Pekinška deklaracija), te ispunjavanja mjera iz akcionih  planova za pregovaračka poglavlja 23 „Pravosuđe i temeljna prava“ i 19„Socijalna politika i zapošljavanje“.

nevladinih organizacija u 2021. godini:

1.       Razumijevanje i primjena Zakona o rodnoj ravnopravnosti;

2.       Smanjenje nivoa rodnih stereotipa i predrasuda prema ženama i osobama drugačijih polnih i rodnih indentita;

3.       Uspostavljanje rodno balansirane zastupljenosti u svim oblastima društvenog života, a naročito povećanju učešća žena i osoba drugačijih polnih i rodnih identiteta u oblastima u kojima u podzastupljeni;

 

Prioritetn/i problem/i u oblasti rodne ravnopravnosti koji se planira/ju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija je/su:

-          Neadekvatna primjena postojećeg normativnog okvira za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti i zaštitu  od diskriminacije pi osnovu pola i roda;

-          Neadekvatan položaj žena u političkoj, društvenoj i ekonomskoj sferi;

-          Nedovoljan stepen javne svijesti o važnosti uloge žena u kreiranju politika i donošenju odluka;

-          Izražen stepen diskriminacije na osnovu pola i roda;

-          Nedovoljna informisanost o pravima za zabranu diskiminacije po osnovu pola i roda;

-          prisustvo rodnih stereotipa i predrasuda, kao i tradicionalne podjele uloga između muškaraca i žena;

-          Govor mržnje prema ženama  i osobama drugačijeg rodnog iidentiteta u javnom i političkom životu u online komentarima na medijskim portalima i društvenim mrežama;

-          Nedovoljno poznavanje standarda rodne ravnopravnosti;

 

Ciljne grupe su zaposleni/e u državnim institucijama, organima lokalne samouprave  i organima lokalne uprave, zaposleni/e u privatnom sektoru, medijima, članovi/ice akdamske zajednice, žene iz marginalizovanih grupa,  građani/ke Crne Gore.

 

Njihove prepoznate potrebe su:

-       Unapređenje primjene normativnovnog okvira za sprovođenje politka rodne ravnopravnosti;

-       Uspostavljanje jednakih rodnih uloga u procesima kreiranja politika i donošenja odluka;

-       Jačanje svijesti o važnosti rodne ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije po osnovu pola i roda  i svih oblika nasilja;

-       Smanjenje  nivoa  stereotipa i predrasuda prema ženama i osobama drugačijih polnih i rodnih identiteta;

-       Senzibilnije izvještavanje, promjene diskriminacionih obrazaca i stereotipa    o rodnim ulogama;

-       Zaustavljanje govora mržnje prema ženama na medijskim portalima i društvenim mrežama; 

-       Poznavanje standarda rodne ravnopravnosti i promovisanje principa rodne ravnopravnosti;

 

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateškog/ih cilja/eva i zadovoljenju potreba ciljne/nih grupe/a („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su:

-       Izrada analize  normativnog okvira i prekoruke za njegovu primjenu;  

-       Organizovanje kampanje  u cilju prepoznavanja govora mržnje, seksualnog uznemiravanja i rodno-zasnovanog nasilja putem Interneta i na društvenim mrežama;

-       Organizovanje kampanje o problemu višestuke diskiminacije ( žene sa invaliditetom, pripadnice LBTQ zajednice, pripadnice manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica itd);  

-       Organizovanje kampanje u pravcu jačanja informisanosti medija o rodnim politikama;

-       Organizovanje kampanje u pravcu podizanja  javne  svijesti  o potrebi ravnomjernije raspodjele rada u kući, brige o djeci, i starijima;

-       Izrada analize  uticaaj klimatskih promjena i prirodnih katastrofa na zdravlje žena, muškaraca, osoba drugačijih polnih i rodnih identiteta, kao i marginalizovanih i posebno osjetljivih osoba i grupa;

-       Organizovanje kampanje za prepoznavanje ekonomskog nasilja, kroz medije i društvene mreže;

-       Organizovanje kampanje  o eliminaciji rodnih stereotipa  i predrasuda;

-       Izrada analize  i preporuke za orodnjavanje institucija kulture, medija i sporta;

-       Organizovanje kampanje o ulozi žena u kreiranju politika i donošenju odluka kroz oblast umjetnosti,  kulture i sporta;

-       Organizovanje kampanje, za povećanje procenta žena vlasnica zemlje i  nekretnina (preporuka CEDAW Komiteta).  

 

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 250.000,00 €.

 

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je

7.000,00 eura, a najviši 14.000,00 eura.

 

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za 1 projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom  projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.

 

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

a) upisana u Registar nevladinih organizacija;

b) kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast rodne ravnoravnosti  kao oblast svog djelovanja;

c) da je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat  u oblasti rodne ravnopravnosti;

c) da je  predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu  sa bilansom stanja i bilansom  uspjeha;

 

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:            

 

1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije;

 

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija https://www.gov.me/dokumenta, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna/e procjenjivača/ice, koji/e moraju  obrazložiti  dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

 

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 26. oktobrom  2021.godine

 

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), a koji je je sastavni dio ovog konkursa.

 

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

·         fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO 

·         fotokopiju statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost iz oblasti rodne ravnopravnosti kao oblast djelovanja NVO;

·         dokaz da je u prethodne tri godine u oblasti rodne ravnopravnosti sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u ovoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije ( ako  se prijavljuje na javni konkurs zajedno sa partnerskom nevladinom organizacijom obaveza važi i za partnersku organizaciju );

·         fotokopiju akta o podnesenoj prijavi poreskom organu  za fiskalnu 2020. godinu, i  bilans stanja i bilans uspjeha za tu godinu.

 

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Vuka Karadžića 3,  Podgorica

 

sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs pod nazivom „Crnogorsko društvo u znaku rodne sinergije“ broj: 01-056/21-9823  u oblasti Rodna ravnopravnost.

 

 

U razmatranje će biti uzeti  samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno oni  koji  zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

 

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: bojana.scekic@mpa.gov.me, najkasnije 27. oktobra 2021 godine.

 

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva pravde, ljudskih  i manjinskih  prava će  u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih  prava i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

 

Nevladina organizacija sa pomenute liste, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna je da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

 

                                                                                                                               Predsjednica  Komisije

                                                                                                                                              Biljana Pejović   

 

 

Broj:  01-056/21-9823                                                                      

27. septembar 2021. godine

 

 

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Lista NVO  Ostalo11.11.2021
Obrazac prijave za Konkurs RR.d Obrazac prijave za Konkurs RR.dOstalo27.09.2021
javni poziv javni pozivJavno obavještenje27.09.2021
     

 

© eUprava Crne Gore