A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Br: 01-056/21-9825                                                                                                                27.09.2021. godine                                                                                                            

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini (“Službeni list CG“, broj 80/21) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, broj 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija koji doprinose razvoju i unapređenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2021. godini pod nazivom

“Afirmacija građanskog društva i promovisanje različitosti “

Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, a koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih:

·         Ustavom Crne Gore;

·         Zakonom o manjinskim pravima i slobodama;

·         Zakonom o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola;

·         Strategijom manjinske politike 2019-2023 sa Akcionim planom za 2021-2022;

·         Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina;

·         Evropskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima;

·         drugim relevantnim normativnim i strateškim dokumentima iz ove oblasti.

 

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2021. godini su:

·         Podizanje nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, bez diskriminacije u skladu sa Ustavom Crne Gore, Zakonom o manjinskim pravima i slobodama, Zakonom o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola, Strategijom manjinske politike 2019-2023 sa Akcionim planom za 2021-2022, Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina i Evropskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima.

·         Omogućavanje potpune ravnopravnosti pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica sa ostalim licaima u svim oblastima utvrđenim u  nabrojanim dokumentima;

·         Uspostavljene efikasnog sistema monitoringa ostvarivanja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori i podizanje svijesti manjinskih naroda o sopstvenom statusu, pravima i obavezama u skladu sa međunarodnim standardima i pozitivnim pravom Crne Gore;

·         Očuvanje kulturno-istorijske baštine manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica kao važnog segmenta ukupnog kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore.

Prioritetni problemi u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija su:

·         Nedovoljna informisanost pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica o garantovanim pravima, poštovanju ljudskih i manjinskih prava, zabrani diskriminacije kao i o praksi Evropkog suda za ljudska prava;

·         Nedovoljno poznavanje važnosti učešća manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u procese donošenja odluka na lokalnom i državnom nivou;

·         Nedovoljan nivo poznavanja zakonskih rješenja i strateških dokumenata kojima se bliže uređuje položaj i prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;

·         Nizak nivo realizovanih mjera iz Strategije manjinske politike 2019-2023 sa pratećim akcionim planovima;

·         Prisustvo stereotipa i predrasuda;

·         Nedovoljno poznavanje kulture, idenditeta i tradicije manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Ciljne grupe su nevladine organizacije koje se bave zaštitom i unapređenjem prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, savjeti manjnskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, obrazovne ustanove, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, sudstvo, tužilaštvo, inspekcijski  i policijski organi, mediji, akademska zajednica, građani i građanke (posebno žene i djeca).

Aktivnosti nevladinih organizacija koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su:

-          Izrada izvještaja o primjeni međunarodnih i nacionalnih propisa (Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, Zakona o manjinskim pravima i slobodama, itd.); 

-          informisanje manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica o njihovim pravima i mehanizmima pravne zaštite, kao i pružanje besplatne pravne pomoći za ostvarivanje tih prava;

-          Istraživanja javnog mnjenja o položaju manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica (o socio-ekonomskom položaju, nivou diskriminacije manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, ostvarivanju zagarantovanih prava, prijavljivanju diskriminacije, itd.)

-          Izrada analiza o krivično-pravnoj zaštiti pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, korišćenju prava na informisanje na svom jeziku, itd.;

-          organizovanje događaja u cilju promovisanja jezika, kulture, tradicije i identiteta,  manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica (predstave za djecu, javni časovi, konferencije, javne debate, itd.);

-          Izrada publikacija i prevod pravnih propisa na jezike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;

-          organizovanje konferencija, okruglih stolova, sprovođenje programa obuka za djecu, žene, odrasle iz manjinskih zajednica i preovlađujućeg stanovništva koji doprinose ostvarivanju ciljeva;

-          Sprovođenje aktivnosti koje doprinose uspostavljanju i održavanju kontakata sa građanima/kama i organizacijama, odnosno udruženjima van Crne Gore, 

-          Izrada i publikovanje kampanja i videografika o temama koje su od za unapređenje položaja manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, te promociju multikulturalizma;

-          aktivnosti koje će doprinijeti implementaciji mjera iz Strategije manjinske politike 2019-2023 sa Akcionim planom za 2021-2022.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 250.000,00 eura.

Najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 8.000,00 eura, a najviši 15.000,00 eura.

Na ovaj konkurs jedna nevladina organizacija može prijaviti najviše više projekata/programa, s tim da joj se mogu dodijeliti  sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti partner samo na jednom projekatu/programu u okviru ovog Javnog konkursa.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

1.       upisana u Registar nevladinih organizacija;

2.      kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;

3.      dostavila dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu,  i bilans stanja i bilans uspjeha;

4.       se ne nalazi u registru kaznene evidencije;

5.      je u prethodne tri godine sprovela sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u  oblasti iz ovog konkursa;

Napomena:  Nevladine organizacije kojima se odobre sredstva za finansiranje projekta/programa koji doprinose razvoju i unapređenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2021. godini biće u obavezi da otvore nove žiro račune ili da dostave brojeve postojećih žiro računa na kojima nema finansijskih sredstava, a koji će se koristriti isključivo za uplate i isplate vezane za ovaj Javni konkurs.

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1.         doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2.        kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3.        kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4.        transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, broj 13/18 od 28.02.2018.), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici  Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija (https://www.gov.me/dokumenta/). Svaki projekat/program će bodovati po dva nezavisna procjenjivača/ce, koji/e moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana, od dana objavljivanja konkursa na sajtu Ministarstva, odnosno do 27.10.2021. godine.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, broj 14/18 od 05.03.2018.), koji se nalazi u prilogu ovog javnog konkursa.

Uz prijavu na Konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

·         Fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;

·         Fotokopiju  statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2021.;

·         Dokaz(e) da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu, i bilans stanja i bilans uspjeha;

·         CV organizacije;

·         Dokaz o realizivanim projektima i/ili aktivnostima u jednoj od prethodne tri godine koje prethode godini objavljivanja ovog Konkursa (sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u  oblasti iz ovog konkursa, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije – ako se prijavljuje na javni konkurs zajedno sa partnerskom nevladinom organizacijom, obaveza važi i za partnersku organizaciju);

·         Izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja;

·         Izjavu o partnerstvu (ukoliko se projekat/program sprovodi u partnerstvu);

·         Izjavu da su svi podaci u prijavi istiniti.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u, u word formatu, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD, treba poslati isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Adresa: Vuka Karadžića, br. 3

81000 Podgorica, Crna Gora

 

sa napomenom:  NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs, broj 01-056/21-9825, pod nazivom  “Afirmacija građanskog društva i  promovisanje različitosti “ .                                                                                      

U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: mirela.ramcilovic@mpa.gov.me i larisa.lukacevic@mpa.gov.me, najkasnije do 20.10.2021.godine u 15.00h.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata/programa iz oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava (www.gov.me/mpa ) i portalu eUprave (www.euprava.me) objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

 

                                    Predsjednica Komisije

Mirela Ramčilović

 

 

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Odluka „Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u 2021.godini“Ostalo10.01.2022
ODLUKA o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2021. godini - Reintegracijom do (društvene) zajednice OdlukaOstalo24.12.2021
ODLUKA - RODNA RAVNOPRAVNOST ODLUKA - RODNA RAVNOPRAVNOSTOstalo21.12.2021
ODLUKA - LGBT ODLUKA - LGBTOstalo21.12.2021
Odluka o raspodjeli sredstava po Javnom konkursu Afirmacija građanskog društva i promovisanje različitosti Odluka o raspodjeli sredstava po Javnom konkursu Afirmacija građanskog društva i promovisanje različitostiOstalo21.12.2021
Dopis_NVO koje nisu dostavile urednu i popunu prijavu na Javni konkurs “Afirmacija građanskog društva i promovisanje različitosti“  Ostalo11.11.2021
Lista NVO koje nisu dostavile urednu i popunu prijavu na Javni konkurs “Afirmacija građanskog društva i promovisanje različitosti“  Ostalo11.11.2021
Obrzac za konkurs Obrzac za konkursOstalo27.09.2021
javni konkurs javni konkursJavno obavještenje27.09.2021
     

 

© eUprava Crne Gore