A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini (“Službeni list CG“, br. 80/21) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA  U OBLASTI ZAŠTITE I PROMOVISANJA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA – ZAŠTITA I UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA LGBTI OSOBA U 2021. GODINI

 

pod nazivom

 

„JEDNAKOST JE PUT“

 

Pozivaju se nevladine organizacije koji se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava LGBTI osoba, a  koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih:

 

 1. Strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2019-2023
 2. Akcionim planom za Poglavlje 23 - „Pravosuđe i temeljna prava“
 3. Izvještajem Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije o Crnoj Gori iz 2017. godine

 

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2021. godini su:

 

 1. Unaprijeđeno društveno prihvatanje LGBTI osoba kroz snažniju podršku građana/ki ostvarivanju njihovih prava, jačanju nediskriminatornog karaktera sistema obrazovanja i eliminaciju diskriminacije u pogledu prava LGBTI osoba na sopstvenu kulturu;
 2. Unaprijeđen pristup radu, uslugama i servisima podrške za LGBTI osobe;
 3. Unaprijeđen normativni okvir i njegova primjena za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba;
 4. Povećanje podrške crnogorskih građana i građanki LGBTI osobama u borbi za ostvarivanje njihovih prava;
 5. Unaprijeđen kvalitet i nediskriminatorni karakter sistema obrazovanja u Crnoj Gori;
 6. Podignut nivo obučenosti policijskih službenika za efikasnu i efektivnu primjenu normativnog okvira za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba;
 7. Podignut nivo obučenosti tužilaca za efikasnu i efektivnu primjenu normativnog okvira za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba;
 8. Podignut nivo obučenosti sudija za efikasnu i efektivnu primjenu normativnog okvira za zaštiti ljudskih prava LGBTI osoba;
 9. Senzibilisanje službenika u jedinicama lokalne samouprave za rad sa LGBTI osobama i osposobljavanje za primjenu Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola i zakona kojim se reguliše pravno prepoznavanje roda;
 10. Kreiranje pretpostavki za efikasan monitoring primjene krivičnog i prekršajnog zakonodavstva sa aspekta zaštite LGBTI osoba od diskriminacije i nasilja;
 11. Podignut nivo informisanosti LGBTI osoba o njihovim pravima garantovanim zakonima i instrumentima njihove zaštite;
 12. Unaprijeđen pristup radu i efektivna zaštita prava LGBTI osoba u sferi radnih odnosa;
 13. Unaprijeđen pristup uslugama zdravstvene zaštite za LGBTI osobe;
 14. Unaprijeđen pristup uslugama socijalne zaštite i servisima podrške za LGBTI osobe;
 15. Unaprijeđena turistička usluga za LGBTI turiste.

Prioritetni problemi u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava - zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba, koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija je/su:

ü  Neadekvatna primjena zakona u zaštiti ljudskih prava LGBTI osoba;

ü  Nedovoljan broj profesionalaca osposobljenih za senzibilan rad sa LGBTI osobama u javnim institucijama/ustanovama;

ü  Nedovoljna osposobljenost lokalnih samouprava za senzibilan rad sa LGBTI osobama i implementaciju politike ljudskih prava LGBTI osoba;

ü  Izražena prisutnost stereotipa i predrasuda o LGBTI osobama u javnosti;

ü  Nedovoljna informisanost LGBTI osoba o njihovim zakonskim pravima i instrumentima njihove zaštite:

ü  Govor mržnje prema LGBTI osobama u online komentarima na medijskim portalima i društvenim mrežama.

Ciljne grupe su nevladine organizacije koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava LGBTI osoba, LGBTI servisi, LGBTI osobe, zaposleni u nacionalnim i lokalnim institucijama, sudije, tužioci, policijski službenici, opšta javnost.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju ciljeva i zadovoljenju potreba ciljne/nih grupe/a („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su:

·         edukacije i treninzi za različite ciljne grupe ( npr. sudstvo, tužilaštvo, policija, predstavnici lokalnih samouprava, itd.) koji će doprinijeti povećanju nivoa znanja o procesuiranju zločina iz mržnje, borbi protiv govora mržnje, senzibilnom postupanju u radu sa LGBTI osobama;

·         analize i istraživanja u vezi sa primjenom normativnog okvira na zaštiti i unapređenju ljudskih prava LGBTI osoba;

·         aktivnosti na informisanju LGBTI osoba o njihovim zakonskim pravima i mehanizmima njihove zaštite;

·         realizacija kampanja na podizanju svijesti javnosti o ljudskim pravima LGBTI osoba;

·         organizovanje različitih događaja (npr. okrugli sto, tribine, javni čas, javne debate  itd.) koji doprinose podizanju nivoa znanja učesnika o zabrani diskriminacije LGBTI osoba;

·         aktivnosti usmjerene na povećanje vidljivosti LGBTI osoba i identiteta u društvu kroz organizovanje javnih događaja, kampanja, manifestacija, kulturnih dešavanja i sl.

 

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 174.904,05.

 

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je  7000 eura, a najviši 25.000 eura.

 

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program u kojem je ta NVO podnosilac projekta/programa ili partner.

 

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

 

a)      je  upisana u Registar nevladinih organizacija;

b)      u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje se odnose na zaštitu i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba;

c)       se ne nalazi u registru kaznene evidencije;

d)      je predala poreskom organu prijavu za prethodnu  2020. fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

e)      je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat/program koji se odnosi na zaštitu i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba;

 

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 

1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji   strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije.

 

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija www.gov.me/mju, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 27. oktobrom 2021. godine.

 

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), a koji je sastavni dio ovog Konkursa.

 

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

 

    fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;

    fotokopiju statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO a koji se odnose na zaštitu i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba;

    dokaz o podnešenoj poreskoj prijavi za 2020. godinu i bilans stanja i bilans uspjeha;

    CV organizacije;

    dokaz da je u prethodne tri godine u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup, ili realizovala projekat usmjeren na zaštitu i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije (ako se prijavljuje na javni konkurs zajedno sa partnerskom nevladinom organizacijom obaveza važi i za partnersku organizaciju;

    ovjerenu izjavu da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica;

  ovjerenu izjavu potpisanu od strane ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje NVO da za projekat/program sa kojim aplicira nije dobio sredstva od istog ili drugog donatora u prethodnoj godini.

 

NAPOMENA: Nevladine organizacije kojima se odobre sredstva za finansiranje projekata/programa  koji doprinose zaštiti i unapređenju ljudskih prava LGBTI osoba u 2021. godini biće u obavezi da otvore nove žiro račune ili da dostave brojeve žiro računa na kojima nema finansijskih sredstava, a koji će se koristiti isključivo za uplate i isplate vezane za ovaj Javni konkurs!

 

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

 

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba

poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Vuka Karadžića, br. 3

Podgorica

 

sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 01-056/21-9822 ­ pod   nazivom

 „JAVNI KONKURS ZA FINANSIJSKU PODRŠKU PROJEKTIMA/ PROGRAMIMA KOJI DOPRINOSE ZAŠTITI I UNAPREĐENJU LJUDSKIH PRAVA LGBTI OSOBA U 2021. GODINI pod nazivom „JEDNAKOST JE PUT“

U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji  zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

 

Eventualna pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti i elektronskim putem na adresu: semra.martinovic@mpa.gov.me, najkasnije do 22. oktobra 2021. godine.

 

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Miistarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

 

                                                                                                                            

 Predsjednica Komisije

                                                                                                                                                                                                                                                        mr Semra Martinović

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Obrazac prijave za Konkurs Obrazac prijave za KonkursOstalo27.09.2021
javni poziv javni pozivJavno obavještenje27.09.2021
     

 

© eUprava Crne Gore