A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

JAVNI KONKURS

za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2021. godini

pod nazivom

“Reintegracijom do (društvene) zajednice“

 

 

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo u sprovođenju projekata u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti (“Službeni list CG“, br. 036/15 i 018/19), Zakonom o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu (“Službeni list CG“, br. 032 /14 i 017/19), Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija za period 2017-2021. godina, Akcionim planom za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija za period 2017-2021. godina i Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23 (Pravosuđe i temeljna prava).

 

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti i programi nevladinih organizacija u 2021. godini su:

1)      Jačanje prevencije i zaštite od zlostavljanja i poštovanje ljudskih prava lica lišenih slobode i osuđenih lica;

2)      Izgradnja institucionalnih kapaciteta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i potreba za preduzimanjem mjera tretmana i resocijalizacije za osuđena lica;

3)      Jačanje institucionalnih kapaciteta Direkcije za uslovnu slobodu u cilju nadzora osuđenih lica kojima su izrečene alternativne sankcije i mjere;

4)      Jačanje kampanje za podizanje svijesti kod stručnog i javnog mnjenja o izvršenju krivičnih sankcija, posebno u pogledu alternativnih sankcija.

 

Prioritetni izazovi u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, odnose se na potrebu povećanja uslova za rehabilitaciju i reintegraciju lica lišenih slobode, unaprijeđenje sistema zdravstvene zaštite pritvorenih i zatvorenih lica, kao i potrebu dalje valorizacije mehanizama u oblasti alternativnih sankcija. Adresiranjem ovih pitanja doprinijeće se efikasnijoj primjeni savremenih zakonskih rješenja i aktivnijem doprinosu daljem unaprijeđenju kvaliteta poštovanja temeljnih prava lica lišenih slobode u Crnoj Gori, kroz unaprijeđenje partnerskog odnosa sa nevladinim organizacijama.

 

Ciljnu grupu predstavljaju pritvorena lica i zatvorenici/e, imajući u vidu potrebu individualizacije izvršenja krivičnih sankcija i ostvarenje najbolje srazmjere između primjene pritvorskih i zatvorskih mjera i mjera resocijalizacije u skladu sa relevantnim standardima. Kao korisnici se prepoznaju i zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, sa fokusom na osoblje u organizacionim jedinicama koje se bave tretmanom i radom zatvorenika, zaposleni u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava – Direkciji za uslovnu slobodu, zaposleno stručno osoblje u Centrima za socijalni rad, kao i druge institucije uključene u realizaciju pružanja postpenalne podrške. Rad i vidljivi rezultati programa i projekata doprinijeće i daljem kreiranju politika u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, te dati doprinos relevantnim institucijama, akademskoj zajednici i sl.

 

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa (“prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su:

 

·         organizacija obuka, treninga, radionica, okruglih stolova, savjetovališta, javnih diskusija, info dana, izložbi, izrada i distribucija publikacija i promotivnog materijala, kreiranje kampanje, putem medijskih sadržaja i sl.;

·         sprovođenje programa rehabilitacije i resocijalizacije lica na izdržavanju zatvorske kazne, a posebno zavisnika/ca i postpenalni prihvat, kao i razvijanje lepeze radno-okupacionih terapija;

·         razvijanje socijalnog preduzetništva u zatvorima (ali i van zatvora, za lica koja završavaju sa izdržavanjem kazne zatvora), u cilju preveniranja i smanjenja stope recidiva zbog istih i/ili sličnih djela;

·         izrada analiza, studija i istraživanja o reintegraciji i rehabilitaciji, zdravstvenoj zaštiti pritvorenih i zatvorenih lica i o alternativnim sankcijama.

 

U obzir za finansiranje uzeće se i druge aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i prioriteta konkursa.

 

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je 50.000,00 eura.

 

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 5.000,00 eura, a najviši 10.000,00 eura.

 

Na ovaj konkurs jedna nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ista nevladina organizacija može biti i partner samo na jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.

 

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

1.       upisana u Registar nevladinih organizacija;

2.       kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;

3.       se ne nalazi u registru kaznene evidencije;

4.       u prethodne tri godine realizovala projekat/e i/ili program/e u oblasti od javnog interesa iz ovog konkursa;

5.       predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).

 

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1.       doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava;

2.       kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3.       kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4.       transparentnost rada nevladine organizacije.

 

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na propisanom obrascu. Svaki projekat/program će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

 

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), koji se nalazi u prilogu ovog javnog konkursa.

 

Uz prijavu na konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

·         fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO; 

·         fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO, ovjerenu pečatom organizacije;

·         uvjerenje da se organizacija i odgovorno lice ne nalaze u registru kaznene evidencije;[1]

·         fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (potvrda o podnošenju finansijskog iskaza, bilans stanja i bilans uspjeha);

·         dokaz o realizovanim projektima u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u jednoj od prethodne tri godine koje prethode godini objavljivanja ovog konkursa (npr. ugovor/rješenje o realizaciji projekta/donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press cliping i sl.).

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno zaključno sa datumom 11. novembar 2021. godine do 15:00 časova.

 

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijava i priložena dokumentacija se ne vraćaju.

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba

poslati isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Ulica Vuka Karadžića br. 3

81000 Podgorica, Crna Gora

 

sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 01-056/21-10399-1

 pod nazivom “Reintegracijom do (društvene) zajednice“

 

 

U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

 

 

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: predrag.krsmanovic@mpa.gov.me najkasnije do  04. novembra 2021. godine.

 

 

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2021. godini će u roku od 15 dana od dana završetka konkursa, na internet stranici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava (www.gov.me/mpa) i portalu eUprave (www.euprava.me) objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava će biti odbačena.

 

 

 

 

Broj: 01-056/21-10399-1                                                                                            PREDSJEDNIK KOMISIJE

Podgorica, 12. oktobar 2021. godine                                                                                Predrag Krsmanović

 [1] Uvjerenje izdaje Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava – Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Lista NVO koje nisu dostavile urednu i popunu prijavu na javni konkurs - Reintegracijom do (društvene) zajednice Lista NVO koje nisu dostavile urednu i popunu prijavu na javni konkurs - Reintegracijom do (društvene) zajedniceOstalo24.11.2021
Lista NVO koje nisu dostavile urednu i popunu prijavu na javni konkurs - Reintegracijom do (društvene) zajednice Lista NVO koje nisu dostavile urednu i popunu prijavu na javni konkurs - Reintegracijom do (društvene) zajedniceOstalo24.11.2021
Obrazac prijave na javni konkur Obrazac prijave na javni konkurOstalo12.10.2021
Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata - PDF javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekataOstalo12.10.2021
     

 

© eUprava Crne Gore