A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje
 
JAVNI POZIV
za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Vlada Crne Gore, na sjednici od 23.09.2021. godine, donijela Strategiju o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori, za period 2021-2025. godine, s Akcionim planom za 2021. i 2022. godinu. U Akcionom planu za 2021. i 2022. godinu za implementaciju Strategije, kao jedna od aktivnosti predviđena izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.
 
Rok za realizaciju ove aktivnosti je IV Kvartal 2022. godine.
 
Osnovi razlog donošenja ovog Zakona jeste prenošenje Direktive 96/71/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 16. decembra 1996. godine o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga, Direktive 2018/957 Evropskog parlamenta i Vijeća od 28. juna 2018. godine o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga, kao i Direktive 2014/67 Evropskog parlametna i Savjeta od 15. maja 2014. o sprovođenju Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga, u ovaj Zakon, što je jedna od obaveza iz Pregovaračkog poglavlja 2 - Sloboda kretanja radnika.
 
Naravno, ovim zakonom je potrebno ukloniti određena nedostatke koji su se pojavili u praksi prilikom primjene važećeg zakona kao i pojednostaviti proceduru za izdavanje/produženje dozvola za privremeni boravak i rad.
 
Zadatak radne grupe je da izradi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, za IV kvartal 2022. godine, čija je svrha da doprinese poboljšanju i unapređenju zakona u oblasti migracija.
 
Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u radnoj grupi je jedan  (1).
 
Nevladina organizacija može predložiti samo jednog/u predstavnika/cu za članstvo u radnoj grupi.
 
Više nevladinih organizacija mogu predložiti istog/u kandidata/tkinju.
 
Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu za člana/cu  za člana radnog tijela:
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava radno tijelo;
- da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu;
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
 
Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije za člana/cu  radnog tijela:
 -da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava  radno tijelo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.
 
Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/cu radnog tijela dostavi i sledeću dokumentaciju:
- dokaz da je nevladinih organizacija upisana u registar nevladinih organizacija  (fotokopiju);
- fotokopiju statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je u prethodne tri  godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 - dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.
 
Rok za podnošenje predloga je deset  (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.
 
Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije  vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (www.mju.gov.me/biblioteka/obrasci).
 
Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije  sa dokumentacijom  propisanom ovim pozivom, dostavlja se isključivo poštom  na adresu:
 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22
81 000 Podgorica

sa napomenom “Predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/članicu  za radne grupe za izradu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima”
 
Predlog kandidata/tkinje za člana/icu radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju.
 
Ministarstvo unutrašnjih poslova će, u roku od sedam (7) dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/cu radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.
 
Uz listu iz prethodnog stava, ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.
 
Ministar unutrašnjih poslova  će, u roku od pet (5) dana od objave liste kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/radnog tijela, izabrati onog/u kandidata/tkinju za  koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.
 
U slučaju da za dva ili više predstavnika/ca nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u radno tijelo, vrši ministar unutrašnjih poslova.
 
 
 
Broj:                                                                                                                                                                     MINISTAR
Podgorica, _____ 2021. godine                                                                                                                                         mr Sergej Sekulović

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
LISTA PREDSTAVNIKA NVO ZA RADNU GRUPU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA  Ostalo02.11.2021
Obrazac 2  Ostalo14.10.2021
     

 

© eUprava Crne Gore