A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), a u vezi s Odlukom o Savjetu za prava djeteta („Službeni list CG“, broj 34/21), Savjet za prava djeteta objavljuje

 

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje

 

            - jednog predstavnika/ce djeteta (lice do 18 godina) na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta

         -  dva predstavnika/ce društveno ranjivih grupa na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta

 

            Savjet za prava djeteta u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Savjet) obrazovan je Odlukom o Savjetu za prava djeteta čiji su zadaci da:

-       u saradnji sa nadležnim ministarstvom, prati izvršavanje preuzetih obaveza Crne Gore koje proizilaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava djeteta;

-       prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava djeteta i daje inicijative za njihove izmjene;

-       prati implementaciju strateških dokumenata koji se odnose na ostvarivanje prava djeteta, na prevenciju i zaštitu djece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i drugih strategija od značaja za ostvarivanje prava djeteta i njihov optimalni razvoj;

-       podnosi Vladi inicijative, predloge, mišljenja i analize koje se odnose na ostvarivanje prava djeteta u Crnoj Gori;

-       koordinira zaštitu i unapređenje prava djeteta u oblastima socijalne i dječje zaštite, zdravstvene zaštite, vaspitanja, obrazovanja i u drugim oblastima od značaja za zaštitu prava i interesa djeteta, posebno u periodu ranog razvoja i adolescencije;

-       unapređuje međuresorni i multidisciplinarni pristup u promociji, prevenciji i zaštiti prava djeteta;

-       unapređuje saradnju nevladinih organizacija, organa državne uprave i lokalne samouprave u procesu implementacije i zaštite prava djeteta;

-       upoznaje javnost o pravima djeteta i obavještava o stanju prava djeteta u Crnoj Gori;

-       razmatra i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava djeteta.

            Savjet u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, ostvaruje saradnju sa agencijama UN-a i drugim međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom prava djeteta.

 

Član 3 Odluke o Savjetu za prava djeteta definiše sastav:

 

            Predsjednik Savjeta je potpredsjednik Vlade.

            Članovi Savjeta su:

            1) ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava;

            2) ministar finansija i socijalnog staranja;

            3) ministar zdravlja;

            4) ministar unutrašnjih poslova;

            5) ministar vanjskih poslova;

            6) ministar javne uprave, digitalnog društva i medija;

            7) ministar prosvjete, nauke, kulture i sporta;

            8) Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore;

            9) predstavnik Sekretarijata za zakonodavstvo;

            10) direktor Uprave za statistiku;

            11) direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu;

            12) predstavnik/ca djece na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta;    13) dva predstavnika/ce društveno ranjivih grupa na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta;

            14) predstavnik/ca djece koji se bira iz Mreže zlatnih savjetnika Ombudsmana.

U slučaju odsustva ili spriječenosti predsjednika Savjeta da predsjedava sjednicom Savjeta, zamjenjuje ga ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava.

            U radu Savjeta mogu učestvovati i predstavnici drugih nevladinih organizacija, koji se biraju u skladu sa propisom kojim se utvrđuju kriterijumi i postupak izbora predstavnika nevladinih organizacija u radne grupe i druga radna tijela organa državne uprave.

            U radu Savjeta mogu učestvovati, bez prava glasa, predstavnici međunarodnih organizacija, koje se bave zaštitom prava djeteta.

 

            Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinje – predstavnika nevladinih organizacija, za članove Savjeta imaju nevladine organizacije koje su registrovane i djeluju u oblastima zaštite prava djeteta,

unapređenja dječjih prava, vaspitanja i obrazovanja djece, nasilja u porodici sa akcentom nasilje nad djecom i unapređenje oblasti socijalne i dječje zaštite

 

            Iz jedne nevladine organizacije u Savjet može biti izabran samo jedan predstavnik/ca.

 

            Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Savjeta.

 

            Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kandidatkinju za člana Savjeta, ako ispunjava sljedeće uslove:

            - da je upisana u registar nevladinih organizacija;

            - da u aktu o osnivanju i statute ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima zaštite prava djeteta

            - da je u oblastima zaštite prava djeteta, nevladina organizacija realizovala jedan ili više projekata, po pravilu, ili učestvovala u jednoj većoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije;

            - da članovi organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

 

I           Kandidat/kandidatkinja za člana Savjeta (Član 3 stav 2 tačka 12 Odluke) predstavnika/ce djeteta (lice do 18 godina) na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta, može biti lice koje:

            - ima prebivalište u Crnoj Gori;

 

 

II          Kandidat/kandidatkinja za člana Savjeta (Član 3 stav 2 tačka 13 Odluke) dva predstavnika/ce društveno ranjivih grupa na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta, može biti lice koje:

            - ima prebivalište u Crnoj Gori;

            - posjeduje iskustvo u oblasti zaštite prava djeteta;

            - da nije član organa političke partije, javni funkcioner, odnosno, državni službenik ili namještenik u organima državne uprave.

 

            Nevladina organizacija, dužna je da, uz predlog kandidata/kandidatkinje dostavi:

 

            - dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

            - fotokopija statuta nevladine organizacije;

            - dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

            - dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

            - izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

            - fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

            - biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

            - dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacija u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

            - izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

            - izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

 

            Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

 

            Rok za podnošenje predloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

 

            Dokumentacija po javnom pozivu, sa napomenom na koverti da li se dostavlja kandidatura po članu 3 stavu 2 tački 12 ili članu 3 stavu 2 tački 13 Odluke o Savjetu za prava djeteta, dostavlja se u zatvorenoj koverti Kabinetu potpredsjednika Vlade Crne Gore, u Vladi Crne Gore:

 

Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore

-       Savjet za prava djeteta -

Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

predmet: Predlaganje kandidata/kandidatkinja za člana/icu Savjeta za prava djeteta”

 

            Predlog kandidata/kandidatkinje za člana/icu Savjeta za prava djeteta biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

 

            Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice Savjeta za prava djeteta, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

 

            Na osnovu rezultata javnog poziva, Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore će uključiti tri predstavnika nevladinih organizacija( od kojih je jedno lice do 18 godina – predstavnik/ca djece) u sastav Savjeta za prava djeteta.

 

            Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kandidatkinje za člana/icu Savjeta za prava djeteta mogu se dostaviti na elektronsku adresu savjet.djeca@gsv.gov.me

 

Napomena: Na osnovu mišljenja Agencije za sprječavanje korupcije, br: 02-02-4086/3, od 29. 06. 2021.godine članovi Savjet za prava djeteta, koji već nijesu nosioci javne funkcije, imaju status javnih funkcionera i dužni su da podnesu Izvještaj o prihodima i imovinu.

 

 

 

VLADA CRNE GORE

 SAVJET ZA PRAVA DJETETA

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU  Ostalo20.10.2021
     

 

© eUprava Crne Gore