A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 3 Uredbe o  izboru  predstavnika nevladinih organizacija u radna tjela organa državne uprave i sprovođenju u javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list RCG" br. 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

 

 

 

JAVNI POZIV

 

za predlaganje dva (2) predstavnika/predstavnice nevladinih organizacija za člana /članicu Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalne Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025 godine, sa Akcionim planom 2021-2022 godine

 

 

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava poziva nevladine organizacije da učestvuju u procesu izbora dva (2) kandidata/kandidatkinje NVO za člana/članicu Komisije  za praćenje sprovođenja Nacionalne Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025 godine, sa Akcionim planom 2021- 2022 godine.

 

Zadatak Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalne Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025 godine, sa Akcionim planom 2021-2022 godine, je utvrđivanje akcionih planova za sprovođenje Strategije, nadziranje njihovog ostvarivanja, ocjena postignutih rezultata na osnovu praćenja utvrđenih indikatora učinka, predlaganje promjena i dopuna Strategije na godišnjem nivou i dostavljanje informacija u cilju sačinjavanja godišnjih izvještaja o sprovođenju Strategije.

 

Za člana/članicu radnog tijela nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika.

 

 

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/predstavnicu u radnom tijelu:

 

-        da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

-        da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

-        da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

 

 

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/predstavnica nevladine organizacije u radnom tijelu:

 

-        da ima prebivalište u Crnoj Gori;

-        da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

-        nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik;

 

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/predstavnice  nevladine organizacije u radnom tijelu:

 

-       dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

-        fotokopija statuta nevladine organizacije;

-        dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

-        dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

-        izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

-        fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

-        biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

-        dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

-        izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

-        izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu;

 

 

 

Rok za dostavljanje predloga:  Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva, zaključno sa 4. novembrom 2021. godine.

 

Predlaganje kandidata vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti OVDJE.

 

 

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kandidatkinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava radnim danima od 09 do 11 časova i od 12 do 14 časova ili na adresu:

 

 

 

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Direkcija za rodnu ravnopravnost

Vuka Karadžića br. 3

81 000, Podgorica

 

 

sa napomenom: „Predlaganje kandidata za člana/članicu Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalne Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025 godine, sa Akcionim planom 2021- 2022 godine.

 

Ministarstvo će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mpa.gov.me i portalu e-uprave objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji/koje su predloženi/predložene za člana/članicu Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

 

Predlog kandidata/kandidatkinje za člana/članicu komisije biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

 

Eventualna  pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kandidatkinja za člana/članicu Komisije, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: bojana.scekic@mpa.gov.me .

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direkcija za rodnu ravnopravnost.

 

Broj: 0101-056/21- 10436

Podgorica, 26. oktobar 2021.

 

            DRŽAVNI SEKRETAR

                                                                                                                                                                                          Mr Bojan Božović

 

 

 

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
javni poziv javni pozivJavno obavještenje26.10.2021
Obrazac Obrazac prijaveOstalo26.10.2021
     

 

© eUprava Crne Gore