A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

  U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje 5 (pet) predstavnika nevladinih organizacija za radnu grupu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

 

Strategijom razvoja sistema socijalne i dječije zaštite za period od 2018. do 2022. godiine planirano je da se u četvrtom kvartalu 2021. godine formira radna grupa za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koju će činiti predstavnici relevantnih institucija i predstavnici NVO sektora.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: pet

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika za članstvo u Radnoj grupi.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju da bi mogla da predložiti svog predstavnika u Radnu grupu:  

   - je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

   - u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

   - se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

   - je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

   - je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

   - više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Radnoj grupi:

   - ima prebivalište u Crnoj Gori;

   - ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

   - nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnu grupu, dostavi i sledeću dokumentaciju:  

   - dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);

   - fotokopiju statuta nevladine organizacije;

   - dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

   - dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

   - izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

   - fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

   - biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

   - dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

   - izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

   - izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za podnošenje je do 21. decembra 2021. godine

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije  vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje

Ovaj poziv će biti postavljen na stranici https://www.gov.me/cyr/mif i www.euprava.me 

Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije  sa dokumentacijom  propisanom ovim pozivom, dostavlja se isključivo poštom i na adresu: 

 

MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA

Rimski trg broj 46

81 000 Podgorica

sa napomenom: „za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za radnu grupu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti “

 

Ministarsvo finansija i socijalnog staranja će, u roku od sedam dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Uz listu iz prethodnog stava, Ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Ministar finansija i socijalnog staranja aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za člana tog tijela dva predstavnika nevladinih organizacija koji ispunjavaju uslove i za koje je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove.

U slučaju da za tri ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u Radnu grupu, vrši ministar finansija i socijalnog staranja.

Predlog predstavnika nevladine organizacije za članstvo u Radnoj grupi biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Javni poziv  Ostalo09.12.2021
Obrazac  Ostalo09.12.2021
     

 

© eUprava Crne Gore