A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje
 
JAVNI POZIV
za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Radne grupe za izradu Predloga strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za period 2023-2030. godine i Akcionog plana za 2023-2024. godinu
Važeći Program poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju donijet je za period 2020-2022. godine, pa je u cilju daljegnastavka unapređenja bezbjednosti saobraćaja, nakon isteka ovog Programa, potrebno donijeti Strategiju poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za period 2023-2030. godine i Akcioni plan za 2023-2024. godinu.
Zadatak Radne grupe je da izradi, za IV kvartal 2022.godine, Predlog strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za period 2023-2030. godine i Akcionog plana za 2023-2024. godinu,ucilju unapređenja saobraćajnog sistema koji treba da obezbijedi očekivani kvalitet, uz stalno smanjenje broja poginulih i teško povrijeđenih u drumskom saobraćaju.
Strategijom će se na osnovu analize stanja i preporuka relevantnih ekspertskih izvještaja utvrditi strateški ciljevi i definisati operativni ciljevi za poboljšanje bezbjednosti u drumskom saobraćaju, sa mjerama i aktivnostima za postizanje tih ciljeva.
Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u Radnoj grupi je jedan (1).
Nevladina organizacija može predložiti samo jednog/u predstavnika/cu za članstvo u Radnoj grupi.
Više nevladinih organizacija mogu predložiti istog/u kandidata/kinju.
Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu za člana/icu  radnog  tijela:
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava radno tijelo;
- da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprjeđenje stanja u određenoj oblasti;
-  da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu;
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:
 -da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava radno tijelo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.
Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu radnog tijela dostavi i sljedeću dokumentaciju:
- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopiju);
- fotokopiju statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
- dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u radnom tijelu.
Rok za podnošenje predloga je deset (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (www.mju.gov.me/biblioteka/obrasci).
Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije sa dokumentacijom propisanom ovim pozivom, dostavljaju se isključivo poštom  na adresu:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22.
81 000 Podgorica
sa napomenom „Predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/članicu za Radnu grupu za izradu Predloga strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za period 2023-2030. godine i Akcionog plana za 2023-2024. godinu“.
 
Predlog kandidata/kinja za člana/icu radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno, na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju.
Organizaciona jedinica organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo je Direktorat za normativne poslove i razvoj policije – Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će, u roku od sedam (7) dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.
Uz listu iz prethodnog stava, ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.
Ministar unutrašnjih poslova, će u roku od pet (5) dana, od objave liste kandidata/kinja koji/e  su predloženi/e za člana/icu, aktom o obrazovanju radnog tijela, izabrati za člana/icu tog radnog tijela onog/u kandidata/kinju za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.
U slučaju da za dva ili više predstavnika/ca nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u radno tijelo, vrši ministar unutrašnjih poslova.
 
M I N I S T A R
mr Sergej Sekulović

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
JAVNI POZIV  Ostalo08.02.2022
OBRAZAC 2  Ostalo08.02.2022
     

 

© eUprava Crne Gore