A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj: 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, upućuje
 
JAVNI POZIV
 
organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se uključe u početnu fazu pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti  i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom (adresa: Rimski trg, br. 45, 81000, Podgorica) i elektronskom obliku (e-mail: jelena.knezevic@mju.gov.me dusan.krkotic@mju.gov.me).
 
Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti izvršiće se dodatno usklađivanje Zakona sa Direktivom EU 2016/1148, od 6. jula 2016. godine, o mjerama za visok nivo sigurnosti mrežnih i informacionih sistema širom Unije (NIS Direktiva),  kao i jačanje sajber bezbjednosti.
 
Imajući u vidu da se i Crna Gora, kao i ostale zemlje može naći na meti sajber napada većih razmjera, koji predstavljaju potencijalnu prijetnju za funkcionisanje mrežnih i informacionih sistema, kao odgovor na ove izazove predviđeno je osnivanje nove institucije kao mehanizma koji će pružiti snažan odgovor na potencijalne prijetnje - Agencija za sajber bezbijednost.
 
Konsultacije zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Nacrta zakona izmjenama dopunama Zakona informacionoj bezbjednosti, trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva
 
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare ažurno evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj koji sadrži pregled učesnika konsultovanja i pregled dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara, isti objaviti na svojoj internet stranici http://www.mju.gov.me/ministarstvo i portalu e-uprave https://www.euprava.me/ i dostaviti ga učesnicima konsultovanja, u roku od sedam dana od isteka prednje navedenog roka od 20 dana.
 
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti.
 
Lica zadužena za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti su: Jelena Knežević  i Dušan Krkotić, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, e-mail: jelena.knezevic@mju.gov.me i dusan.krkotic@mju.gov.me

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOM KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI  Izvještaj11.03.2022
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore