A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom outvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini (“Službeni list CG“, br. 12/22) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18),Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija objavljuje
 
 
 
JAVNI KONKURS ZA FINANSIJSKU PODRŠKU PROJEKTIMA/ PROGRAMIMA KOJI DOPRINOSE REFORMI JAVNE UPRAVE  U 2022. GODINI
 
pod nazivom
 
“Zajedno kroz reformu javne uprave”
 
 
 
Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave reformom javne uprave, a  koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih:
 
1.    Strategijom reforme javne uprave 2022-2026. godine sa Akcionim planom za 2022-2024;
Operativni cilj iz Strategije reforme javne uprave 2022-2026. čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2022. godini je: Efikasno sprovođenje strategije, monitoring i izvještavanje
 
Prioritetni problemi u oblasti reforme javne uprave, koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija je/su:
·         Nedostatak znanja o benefitima reforme javne uprave u cilju poboljšanja kvaliteta života pojedinca i privrede;
·         Nedostatak kvalitetnih javnih konsultacija u procesu javnih politika:
·         Nedostatak mjerenja zadovoljstva javnim uslugama;
·         Nedostatak znanja o benefitima elektronskih usluga;
·         Nedostatak medijskih kampanja sa ciljem  da građani više koriste elektronske usluge, tj. ePeticija, ePartcipacija, eUprava;
·         Nedostatak metodologije za određivanje kriterijuma za izbor nagrađivanja najboljeg službenika javne uprave;
·         Nedostatak znanja o benefitima elektronskih usluga;
·         Nedostatak medijskih kampanja sa ciljem  da građani više koriste elektronske usluge, tj. ePeticija, ePartcipacija, eUprava;
·         Nedostatak znanja o benefitima reforme javne uprave u cilju poboljšanja kvaliteta života pojedinca;
·         Promovisanje ključnih ciljeva reforme javne uprave i rezultata reforme javne uprave;
 
 
Ciljna grupa su javni službenici, građani i privreda i nevladin sektor.
Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju operativnog cilja i zadovoljenju potreba ciljne/nih grupe/a („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su:
·         Organizovano najmanje 3 okrugla stola o ključnim ciljevima reforme javne uprave i razvijena 3 video klipa o ciljevima i rezultatima reforme javne uprave.
·         Sprovođenje istraživanja javnog mjenja u odnosu na zadovoljstvo građana pruženim uslugama i transparetnosti i otvorenosti rada javne uprave.
·         Organizovane 2 inovativne akcije i manifestacije u cilju edukacije građana, zaposlenih u javnoj upravi i zainteresovane javnosti o značaju i važnosti reforme javne uprave, kao i principa raznolikosti, ravnopravnosti i inkluzije u javnoj upravi.          
·         Organizovane 2 medijske kampanje sa ciljem da građani više koriste elektronske usluge, tj. ePeticija, ePartcipacija, eUprava.
·         Izrada metodologije za određivanje kriterijuma za izbor nagrađivanja najboljeg službenika javne uprave.
·         Organizovanje najmanje 2 tematske javne debate sa posebnim osvrtom na učešće zainteresovane javnosti u proces kreiranja javnih politika i usluga za građane i privredu.
·         Organizovano najmanje 3 okrugla stola (južni, centralni i sjeverni region) o značaju mehanizama međuopštinske saradnje.
Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 150.000,00 eura.
 
Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 10.000 eura, a najviši 30.000 eura.
 
Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom  projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.
 
Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:
a)    upisana u Registar nevladinih organizacija;
b)    u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje se odnose na oblast reforme javne uprave;
c) dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu  (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 
Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
 
1.    doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
2.    kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
3.    kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
4.    transparentnost rada nevladine organizacije.
 
Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija https://www.gov.me/mju , a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju  obrazložiti  dodijeljene bodove po svakom mjerilu.
 
Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosnozaključno sa 30. martom 2022. godine.
 
Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), a koji je sastavni dio ovog Konkursa.
 
Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:
 
      fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
      fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO, a koji se odnose na reformu javne uprave
      fotokopiju potvrde o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu(bilans stanja i bilans uspjeha);
 
 
Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi (PDF format) na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.
 
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba
poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Rimski trg, br 45
Podgorica
 
sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 01-056/22-884 pod nazivom
 „JAVNI KONKURS ZA FINANSIJSKU PODRŠKU PROJEKTIMA/ PROGRAMIMA KOJI DOPRINOSE RAZVOJU REFORME JAVNE UPRAVE U 2022. GODINI POD NAZIVOM:
Zajedno kroz reformu javne uprave”
 
U razmatranje će biti uzeti  samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji  zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.
Eventualna pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti i elektronskim putem na adresu: ivan.lazarevic@mju.gov.me, najkasnije do 30. marta 2022. godine.
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija će  u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici  Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.
Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.
 
Predsjednik Komisije
Ivan Lazarević

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Obrazac prijave na javni konkurs  Ostalo28.02.2022
     

 

© eUprava Crne Gore