A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom outvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini (“Službeni list CG“, br. 12/22) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18),Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija objavljuje
 
 
 
JAVNI KONKURS ZA FINANSIJSKU PODRŠKU PROJEKTIMA/ PROGRAMIMA KOJI DOPRINOSE RAZVOJU DIGITALIZACIJE U 2022. GODINI “
 
pod nazivom
 
„ICT za sve - digitalizuj se“
 
Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave digitalizacijom, a  koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih:
 
  1. Strategijom digitalne transformacije 2022-2026. godine sa Akcionim planom za 2022-2023;
  2. Zakonom o elektronskoj upravi.
 
Operativni cilj 1.4 iz Strategije digitalne transformacije 2022-2026. čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2022. godini je: Razvoj i unapređenje digitalnih znanja i vještina crnogorskog društva
 
 
Prioritetni problemi u oblasti digitalizacije, koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija je/su:
  • Visok rizik digitalne isključenosti zbog nedostatka digitalnih znanja i vještina starijih lica;
  • Nedostatak osnovnih ICT vještina starijih lica;
  • Nepovjerenje po pitanju bezbjednosti na internetu;
  • Nedostatak znanja o benefitima elektronskih usluga;
  • Nedostatak znanja o benefitima mobilnih aplikacija u cilju poboljšanja kvaliteta života pojedinca;
 
Ciljna grupa su starija populacija 65+, penzioneri i korisnici domova starih
Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju operativnog cilja i zadovoljenju potreba ciljne/nih grupe/a („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su:

·         Istraživanje o potrebama starijih lica u cilju procjene znanja i digitalnih vještina neophodnih za upotrebu IKT-a i elektronskih usluga;
·         Organizacija obuka o upotrebi IKT-a za starija lica (vodeći računa o rodnoj zastupljenosti učesnika na obukama  i regionalnoj zastupljenosti: sjeverna, centralna i južna regija) sa distrubiranim priručnicima za polaznike obuka;
·         Edukacije o benefitima korišćenja elektronskih usluga za starija lica na regionalnom nivou (sjeverni, južni, središnji), a u cilju podizanja kvaliteta života;
·         Organizovanje interaktivnih radionica o benefitima upotrebe interneta, socijalnih mreža i mobilnih aplikacija za ciljnu grupu na regionalnom nivou (sjeverni, južni, središnji);
·         Organizovanje događaja (seminari, radionice, okrugli stolovi, itd.) o benefitima i upotrebi elektronskih usluga u različitim oblastima (zdravstvene usluge, elektronska trgovina, elektronsko plaćanje poreza, itd);
·         Sprovođenje kreativne kampanje za podizanje svijesti starijih lica o potrebi i benefitima digitalizacije i upotrebe IKT-a.
Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 60.000,00 eura.
 
Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 4.000 eura, a najviši 12.000 eura.
 
Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom  projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.
 
Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:
a) upisana u Registar nevladinih organizacija;
b) u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje se odnose na digitalizaciju;
c) predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).
 
Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
1)doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
4) transparentnost rada nevladine organizacije.
 
Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija https://www.gov.me/mju , a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju  obrazložiti  dodijeljene bodove po svakom mjerilu.
 
Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosnozaključno sa 30. martom 2022. godine.
 
Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), a koji je sastavni dio ovog Konkursa.
 
Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:
 
•    fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
•    fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO, a koji se odnose na digitalizaciju;
•    fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu(bilans stanja i bilans uspjeha).
 
 
Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.
 
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba
poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Rimski trg, br 45
Podgorica
 
sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: _____________ pod   nazivom
 „JAVNI KONKURS ZA FINANSIJSKU PODRŠKU PROJEKTIMA/ PROGRAMIMA KOJI DOPRINOSE DIGITALIZACIJI U 2022. GODINI POD NAZIVOM:
ICT za sve - digitalizuj se“
 
U razmatranje će biti uzeti  samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji  zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.
Eventualna pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti i elektronskim putem na adresu: tamara.popovic@mju.gov.me, najkasnije do 30. marta 2022. godine.
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija će  u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici  Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.
Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.
 
 
Broj: 10/2-056/22-887                                                                                                                                                                                                                                         Predsjednica Komisije
Podgorica, 28.02. 2022. godine                                                                                                                                                                                                                        mr Vesna Simonović

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Obrazac uz Javni konkurs  Ostalo28.02.2022
     

 

© eUprava Crne Gore