A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova, upućuje
 
JAVNI POZIV
 
Nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu  Međuresornog operativnog tima  za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim ugovorom o readmisiji  i timova u lokalnim zajednicama
 
 
Akcionim planom za implementaciju Strategije o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori za period 2021-2025, za 2021-2022 godinu, predviđeno je da se formira Međuresorni operativni tim za podršku reintegraciji povratnika po readmisiji kao i timovi u  svim lokalnim zajednicama.
 
I Zadaci Međuresornog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim ugovorom o readmisiji su:
 
1) Pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim ugovorom o readmisiji (definisanje i implementacija mehanizama podrške povratnicima u cilju održive reintegracije; sinergija državnih organa koji su neposredno uključeni u proces reintegracije, kroz razmjenu relevantnih podataka koji se odnose na preduzete mjere na kvartalnom nivou i obilazak i intenziviranje saradnje sa jedinicama lokalne samouprave i pružanje podrške timovima na lokalnom nivou).
 
2) Praćenje položaja povratnika i razmjena informacija između raznih institucija i aktera.
 
Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u Međuresornom operativnom timu:
 jedan (1)
 
II  Zadaci timova na lokalnom nivou su:
 
1)    Pružanje pomoći od strane nadležnih organa povratnicima prilikom ostvarivanja prava na: obezbjeđenje privremenog smještaja; lične isprave; obrazovanje; zdravstvenu zaštitu; socijalnu pomoć, pohađanje stručne obuke i zapošljavanje.
 
2)    Praćenje položaja povratnika i razmjena informacija između državnih organa, organa lokalne samouprave, relevantnih međunarodnih organizacija, institucija i NVO sektora.
 
 Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u timu za:
   -Glavni grad Podgorica sa opštinama Podgorica i Golubovci -jedan (1);
   -Tuzi-jedan (1);
   -Berane-jedan (1);
   -Petnjicu-jedan (1);
   -Andrijevicu-jedan (1);
   -Bijelo Polje-jedan (1);
   -Rožaje-jedan (1);
   -Plav-jedan (1);
   -Pljevlja-jedan (1);
   -Nikšić-jedan (1);
   -Bar-jedan (1);
   -Cetinje-jedan (1);
   -Budva-jedan (1);
   -Danilovgrad-jedan (1);
   -Gusinje-jedan (1);
   -Herceg Novi-jedan (1);
   -Kolašin-jedan (1);
   -Kotor-jedan (1);
   -Mojkovac-jedan (1);
   -Plužine-jedan (1);
   -Šavnik-jedan (1);
   -Žabljak-jedan (1);
   -Tivat-jedan (1),
   -Ulcinj-jedan (1).
 
Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu za člana/cu  u timovima su:
 
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava tim;
- da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava tim, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu;
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
 
Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije za člana/cu  tima su:
 
-  da ima prebivalište u Crnoj Gori;
-  da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava  tim,
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.
 
Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/cu  timova  dostavi i sljedeću dokumentaciju:
- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija  (fotokopiju);
- fotokopiju statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je u prethodne tri  godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava tim, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u  timu;
- biografiju predstavnika nevladine organizacije u timu;
 - dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava  timu (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjavu predstavnika nevladine organizacije u timu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u timovima.
 
Rok za podnošenje predloga je deset (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.
 
Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.
Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije  sa dokumentacijom  propisanom ovim pozivom, dostavlja se isključivo poštom  na adresu:
 

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bulevar Svetog Petra Cetinjakog br. 22, 81000 Podgorica sa napomenom “Predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za  člana/icu međuresornog operativnog tima  za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim ugovorom o readmisiji  i timova u lokalnim zajednicama”

Prijedlog kandidata/tkinje  za člana/icu operativnog tima kao i članova timova u lokalnim zajednicama biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno na propisanom obrasc i uz svu potrebnu dokumentaciju.
 
Ministarstvo unutrašnjih poslova će, u roku od sedam (7) dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/cu Međuresornog opertivnog tima kao i timova u lokalnim zajednicama sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.
 
Uz listu iz prethodnog stava, Ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.
 
Ministar unutrašnjih poslova će, u roku od pet (5) dana od objave liste kandidata/kinja koji/e su predloženi/e za člana/icu  Međuresornog opertivnog tima  kao i članove timova u lokalnim zajednicama, izabrati onog/u kandidata/kinju za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.
 
U slučaju da za dva ili više predstavnika/ca nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u Međuresornom operativnom timu i timovima u lokalnim zajednicama, vrši ministar unutrašnjih poslova.
 
Kontakt osoba: Mirela Skenderović
Mob:  +382 67 289 478
E-mail: mirela.skenderovic@mup.gov.me
.
 
 M I N I S T A R,
Sergej Sekulović

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Javni poziv Nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za člana/cu Međuresornog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim ugovorom o readmisiji i timova u lokalnim zajednicama  Ostalo01.03.2022
     

 

© eUprava Crne Gore