A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje
 
JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNO TIJELO ZA SUZBIJANJE KRIVOLOVA I KORIŠĆENJA NEDOZVOLJENIH SREDSTAVA ZA LOV, SVIH VRSTA DIVLJAČI
                                                                                                                                             
Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine, da predlože svog predstavnika/cu za rad u radno tijelo za suzbijanje krivolova i korišćenja nedozvoljenih sredstva za lov, svih vrsta divljači.
 
Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu:dva.
 
Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika za članstvo u radnoj tijelo.
 
Kriterijumi za nevladinu organizaciju da bi mogla da predloži svog predstavnika u radno tijelo:
 
-       da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;
-       da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
-       da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
-       da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti lovstva;
-       da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
-       da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
 
Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:
 
-       da ima prebivalište u Crnoj Gori;
-       da posjeduje iskustvo u oblasti lovstva;  
-       da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik odnosno namještenik.
 
Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnik/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:
 
-       dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
-       fotokopija statuta nevladine organizacije;         
-       dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren unapređenje stanja u oblasti lovstva, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
-       dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
-       izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
-       fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
-       biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
-       dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti lovstva (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
-       izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
-       izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog/svoju  predstavnika/cu u radnom tijelu.
 
Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i portalu e-uprave, te isti teče oa 1. marta do 11. marta 2022. godine.
 
Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Obrazac 2), u roku od deset (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.
 
Ovaj poziv će biti postavljen na stranici www.mpsv.gov.me i portalu e uprave.
 
Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije sa dokumentacijom propisanom ovim pozivom, dostavlja se isključivo poštom i na adresu:
 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Rimski trg 46
81000 Podgorica
 
sa napomenom: „PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNO TIJELO ZA SUZBIJANJE KRIVOLOVA I KORIŠĆENJA NEDOZVOLJENIH SREDSTAVA ZA LOV, SVIH VRSTA DIVLJAČI“
 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će u roku od sedam dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici objaviti listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.
 
Uz listu iz prethodnog stava, ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.
 
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za člana tog tijela predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove.
 
U slučaju da za dva ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj prijedloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u radno tijelo, vrši ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
 
Predlog predstavnika nevladine organizacije za članstvo u radnom tijelu biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva.
 
 mr Aleksandar Stijović
 
Ministar

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
JAVNI POZIV  Ostalo02.03.2022
     

 

© eUprava Crne Gore