A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 

CRNA GORA

MINISTARSTVO ODBRANE

Direktorat za upravljanjem ljudskim resursima

 

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (''Službeni list CG'', br.

39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblati od javnog

interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih

organizacija u 2022. godini (''Službeni list CG'', broj 12/22) i Pravilnikom o sadržaju

javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa

nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (''Službeni list

CG'', broj 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i

programa nevladinih organizacija u 2022. godini Ministarstva odbrane u oblasti evroatlantskih, evropskih integracija, institucionalnog i vanistitucionalnog obrazovanja, objavljuje

 

                                                    J A V N I    K O N K U R S

 

“Vojska u borbi protiv dezinformacija”

za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti evroatlantskih, evropskih integracija, institucionalnog i vanistitucionalnog obrazovanja

 

Pozivaju se sve nevladine organizacije koje imaju kapacite i iskustvo u sprovođenju projekata u oblasti evroatlantskih, evropskih integracija, institucionalnog i vanistitucionalnog obrazovanja da prijave projekte/programe kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Strategijom upravljanja ljudskim resursima i Strategijskim pregledom odbrane.

 

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2022. godini su unapređenje medijske pismenosti u MO i VCG i jačanje otpornosti na dezinformacije, podizanje situacione svijesti o dezinformacijama kod zaposlenih u MO i pripadnika VCG, sa posebnim osvrtom na društvene mreže, kao i kvalitetno informisanje javnosti o aktivnostima i radu Ministarstva i Vojske i jačanje transparentnosti i ugleda MO i VCG.

 

Problemi u oblasti odbrane koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija su unapređenje medijske pismenosti zaposlenih u MO i pripadnika VCG i jačanje otpornosti na dezinformacije, što doprinosi jačanju ukupne otpornosti sistema, odnosno rješavanje problema koje nameće kompleksno informaciono okruženje i dinamična ekspanzija i uticaj društvenih mreža.

 

Ciljne grupe su zaposleni u MO i VCG i njihove prepoznate potrebe su unapređenje individualnih znanja, vještina i sposobnosti i na taj način jačanje otpornosti sistema, kao i šira javnost i potreba za unapređenjem informisanosti i smanjenje prostora za dezinformacije.

 

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateškog cilja zadovoljenju potreba ciljne grupe (''prihvatljive aktivnosti za finansiranje'') su:

-       radionice

-       konferencija

-       analiza medijske pismenosti zaposlenih

-       istraživanje javnog mnjenja.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je 25 000 eura

 

Najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 2.500,00 eura, a najviši 5.000,00 eura.

 

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.

Konkursom se mogu formirati projekti/programi čije će aktivnosti biti realizovane u periodu od 12 mjeseci od zaključivanja ugovora.

 

Prijavu projekata/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

       a) upisana u Registar nevladinih organizacija;

       b) kroz ciljeve i djelatnosti u statutu, definisala politike koje su namijenjene borbama protiv korupcije i organizovanog krimanala;

       c) realizovala projekat/e i/ili program/e koji su namijenjeni borbi protiv korupcije i organzovanog kriminala u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;

       d) predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i

bilans uspjeha).

 

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 

       1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog

interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti evroatlantskih, evropskih integracija, institucionalnog i vanistitucionalnog obrazovanja;

       2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

       3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

      4) transparentnost rada nevladine organizacije.

 

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (''Službeni list CG'', br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača. Svaki nezavisni procjenjivač sačinjava bodovnu listu čija sadržina je utvrđena ovom uredbom.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja odnosno zaključno sa 30. aprilom 2022. godine.

 

Prijava projekata/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (''Službeni list CG'', br. 14/18), a koji je dostupan i na internet stranici Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

      - fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO

      - fotokopiju dijela statuta u kojem su definisani ciljevi i djelatnosti, odnosno oblasti djelovanja NVO;

       - dokaz o realizovanim projektima koji su namijenjeni oblasti evroatlantskih, evropskih integracija, institucionalnog i vanistitucionalnog obrazovanja u prethodnoj godini, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

      - fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha)

      - potpisanu i potvrđenu pečatom nevladine organizacije izjavu o istinitosti podataka u prijavi;

      - potpisanu i potvrđenu pečatom organizacije izjavu o nepostojanju višestrukog

finansiranja;

      - potpisanu i potvrđenu pečatom organizacije propisanu izjavu o partnerstvu

(ako je primjenjivo);

      - potpisan i potvrđen pečatom organizacije propisani budžet projekta.

 

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

 

                      Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba

                             poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

                                              Ministarstvo odbrane

                                   Jovana Tomaševića br. 29, Podgorica

sa napomenom NE OTVARATI – prijava na Javni konkurs broj: 06012-056/22-1204/2, pod nazivom -''Vojska u borbi protiv dezinformacija''.

U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu

dragana.golubovic@mod.gov.me, najkasnije do 30. aprila 2022. godine.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata iz oblasti evroatlantskih, evropskih integracija, institucionalnog i vanistitucionalnog obrazovanja, će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva odbrane i portalu e-uprave, objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na određene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

 

 

Broj: 06012-056/22-1204/2

Podgorica, 1.4.2022. godine

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Javni konkurs “Vojska u borbi protiv dezinformacija” za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti evroatlantskih, evropskih integracija, institucionalnog i vanistitucionalnog obrazovanja Javni konkurs “Vojska u borbi protiv dezinformacija” za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti evroatlantskih, evropskih integracija, institucionalnog i vanistitucionalnog obrazovanjaJavno obavještenje01.04.2022
     

 

© eUprava Crne Gore