A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE

U

Nacionalni savjet za održivi razvoj

 

Vlada Crne Gore je na sjednici od 23. decembra 2021. godine, donijela Odluku o obrazovanјu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj (,,Sl. list CG”, broj 11/22).

 

U skladu sa mandatom od 2002. godine kada je osnovan i shodno ovoj odluci, Nacionalni savjet nastavlja da bude savjetodavno tijelo Vlade Crne Gore za usklađivanje politike Vlade sa principima održivog razvoja. Obnovljeni Nacionalni savjet predstavlja najveći i najvažniji „prostor razmjene i znanja“ u Crnoj Gori za rješavanje hitnih pitanja o održivom razvoju, klimatskim promjenama, cirkularnoj ekonomiji, zelenom oporavku, zelenim inovacijama itd. baziran na stručnom znanju svih članova/ica Nacionalnog savjeta i stručnih grupa, predstavnika/ica svih zainteresovanih strana.

 

Imajući u vidu obim i kompleksnost tema kojima se Nacionalni savjet bavi, obnovljeni Nacionalni savjet će se usredsrediti na nekoliko prioritetnih oblasti (tzv. „vodeća područja“) u okviru kojih će biti pokrenuta diskusija čiji je cilj pronalaženje pozitivnih političkih rješenja u oblastima važnim za državu; odgovoru na zahtjeve EU i međunarodne politike i strategije. U skladu sa navedenim, stručne radne grupe će moći pravovremeno da organizuju svoj rad.

 

Članovi/ice Nacionalnog savjeta su predstavnici najvažnijih grupa zainteresovanih strana u državi, koje su ključne za kreiranje politike održivog razvoja. Shodno Odluci o obrazovanju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj (,,Sl. list CG”, broj 11/22), Kancelarija za održivi razvoj objavljuje:

 

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj

 

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu:_tri predstavnika/ice (jedan predstavnik/ca udruženja mladih u Crnoj Gori, jedan predstavnik/ca za ekologiju i jedan predstavnik/ca za ekonomiju i sociologiju).

 

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:

·         da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

·         da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje

sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

·         da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

·         da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje

radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala

projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

·         da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa

stanja i uspjeha);

·         da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:

·         da ima prebivalište u Crnoj Gori;

·         da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje

radno tijelo;

·         nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

 

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

·         dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);

·         fotokopija statuta nevladine organizacije;

·         dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument,

organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj

oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine

organizacije;

·         dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija

bilansa stanja i uspjeha);

·         izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine

članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

·         fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet

predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

·         biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje

koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

·         izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke

partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

·         izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija

predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

 

Rok i način dostavljanja predloga: Dokumentaciju po javnom pozivu je potrebno dostaviti u pisanoj formi na Obrascu 2 - Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Sl. list CG”, broj 041/18) u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva (do 26. aprila 2022. godine), na arhivi Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, radnim danima od 7 do 15 časova ili putem pošte (adresa: Karađorđeva bb, Podgorica) sa napomenom: „Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj“.

 

Prijedlog kandidata za člana/icu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

 

Kancelarija za održivi razvoj u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga kandidata/kinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/tkinja koji su predloženi za članove/ice Nacionalnog savjeta, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

 

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinja za člana/icu Nacionalnog savjeta mogu se dostaviti na elektronsku adresu kor@gsv.gov.me 

 

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje

sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Kancelarija za održivi razvoj/ Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore.

 

 

                                                                             Rukovoditeljka Kancelarije za održivi razvoj

                                                                               

                                                                                   Aneta Kankaraš, s.r.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Lista kandidata  Ostalo05.05.2022
OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU  Ostalo14.04.2022
     

 

© eUprava Crne Gore