A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Ministarstvo rada i socijalnog staranja u skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), objavljuje
JAVNI POZIV
za predlaganje jednog predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/cu radne grupe za izradu Strategije o deinstitucionalizaciji
 
Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije da predlože jednog predstavnika/cu za člana/cu radne grupe za izradu Strategije o deinstitucionalizaciji.
Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnoj grupi: jedan (1).
Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika za članstvo u radnoj grupi.
Kriterijumi za nevladinu organizaciju da bi mogla da predložiti svog predstavnika u radnoj grupi:  
-        da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
-        da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
-        da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
-        da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
-        da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
-        da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnoj grupi:
-        da ima prebivalište u Crnoj Gori;
-        da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
-        da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.
 
Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnu grupu, dostavi i sledeću dokumentaciju:  
-        dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
-        fotokopiju statuta nevladine organizacije;
-        dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
-        dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
-        izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
-        fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
-        biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
-        dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
-        izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
-        izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.
 
Rok za dostavljanje prijedloga je 10. jun 2022.godine.
Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje
 
Ovaj poziv će biti postavljen na stranici https://www.gov.me/mrs i www.euprava.me.
 
Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije  sa dokumentacijom  propisanom ovim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti neposredno na arhivu Ministarstva rada i socijalnog staranja ili putem pošte na adresu: 
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA
Rimski trg broj 46
81 000 Podgorica
sa napomenom: „Za predlaganjepredstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/cu radne grupe za izradu Strategije o deinstitucionalizaciji.
 
Ministarsvo rada i socijalnog staranja će, u roku od sedam dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija za radnu grupu, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.
 
Uz listu iz prethodnog stava, Ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.
 
Ministar rada i socijalnog staranja, aktom o obrazovanju radne grupe, izabraće za člana te grupe jednog predstavnika/ce nevladinih organizacija koji ispunjavaju uslove i za koje je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva.
 
U slučaju da za dva ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija u radnoj grupi vrši ministar rada i socijalnog staranja.
 
Predlog predstavnika nevladine organizacije za članstvo u radnoj grupi biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva.
 
 
Broj:01-128/22-311/1
Datum: 31. 05. 2022. godine
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               MINISTAR
Admir Adrović

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
LISTA PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA PREDLOŽENIH ZA RADNU GRUPU ZA IZRADU STRATEGIJE DEINSTITUCIONALIZACIJE  Ostalo21.06.2022
Javni poziv za predlaganje jednog (1) predstavnika/cu nevladinih organizacija za člana/cu radne grupe za izradu Strategije o deinstitucionalizaciji  Ostalo31.05.2022
Obrazac 2  Ostalo31.05.2022
     

 

© eUprava Crne Gore