A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji je Skupština Crne Gore donijela 2017. godine,  nakon čega su uslijedile dvije izmjene 2018. godine i jedna izmjena 2020. godine, je krovni dokument u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata. Kako politiku planiranja prostora i izgradnje objekata treba značajno reformisati, pristupiće se izradi novog Zakona u ovoj oblasti.

Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u radnoj grupi je jedan (1).

 

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnoj grupi:

-        da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

-        da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve iz oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata;

-        da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

-        da je u prethodne tri godine, u vezi sa prostornim planiranjem i izgradnjom objekata, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprijeđenje stanja u oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata;

-        da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

-        da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnoj grupi:

-        da ima prebivalište u Crnoj Gori;

-        da ima iskustvo u oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata;

-        nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

 

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnoj grupi:

-        dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

-        fotokopija statuta nevladine organizacije;

-        dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa prostornim planiranjem i izgradnjom objekata, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprijeđenje stanja u oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

-        dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

-        izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

-        fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnoj grupi;

-        biografija predstavnika nevladine organizacije u radnoj grupi;

-        dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

-        izjava predstavnika nevladine organizacije u radnoj grupi da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

-        izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnoj grupi.

 

      Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanim Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radnoj grupi organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

 

      Rok dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, neposredno pisarnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ili poštom na adresu: IV Proleterske brigade 19, Podgorica, sa napomenom: Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

 

       Naziv organizacione jedinice Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma koja je odgovorna za realizaciju pitanja koja sagledava ili normativno uređuje Radno tijelo je Direktorat za planiranje i uređenje prostora.

 

       Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga predstavnika/ce u radnoj grupi, na svojoj internet stranici  https://www.gov.me/en/mepg  i portalu e-uprave https://www.euprava.me/eparticipacije  objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove.

 

       Ministarstvo objavljuje i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume.

 

       Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ukoliko je dostavljen blagovremeno, na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

 

       Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma aktom o obrazovanju radne grupe izabraće za člana tog tijela predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u radno tijelo vrši Ministarka.


 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Nema podataka za prikaz
     

 

© eUprava Crne Gore