A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini (“Službeni list CG“, broj 12/22 od 3.2.2022. godine) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, broj 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti energetike i energetske efikasnosti za 2022. godinu Ministarstva kapitalnih investicija, objavljuje:

JAVNI KONKURS
oblast energetike i energetske efikasnosti za 2022. godinu
 
Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih:
Strategijom razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine;
 Energetskom politikom Crne Gore do 2030. godine;
 Zakonom o energetici;
 Zakonom o efikasnom korišćenju energije;
 4. Akcionim planom Energetske efikasnosti za period 2019-2021.
 
Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2022. godini su:
 Podizanje svijesti građana u dijelu značaja i implementacije mjera energetske efikasnosti u svakodnevnom životu;
 Usvajanje novih znanja i proširenje postojećih kada je u pitanju valorizacija potencijala Crne Gore u oblasti energetike;
 Popularizacija koncepta decentralizovane proizvodnje energije od strane kupaca – proizvođača tzv. prosumer-a;
 Unapređenje postojećih i kreiranje novih politika u oblasti energetike i energetske efikasnosti, shodno važećim strateškim dokumentima u ovoj oblasti uzimajući u obzir Zelenu agendu za Zapadni Balkan, kao i Evropski zeleni dogovor (eng. European Green Deal). 
 
Direktne ciljne grupe:
 
Direktna ciljna grupa su građani Crne Gore koji će kao rezultat projekta/programa dodatno unaprijediti svoja znanja i svijest o politikama u oblasti energetske efikasnosti i benefitima primjene mjera energetske efikasnosti, korišćenje obnovljivih izvora energije, valorizacije potencijala Crne Gore u energetici, kao i zelenoj energetskoj tranziciji. Na ovaj način, građani će biti u prilici da daju sopstveni doprinos implementaciji predmetnih politika. 
 
Indirektne ciljne grupe:
 stručna javnost;
 državni organi;
 lokalne samouprave;
 strukovna udruženja;
 akademska zajednica;
 ostali.
 
Potrebe ciljnih grupa:
Kontinuirana edukacija građana kroz promotivne aktivnosti, organizovanje okruglih stolova i seminara na temu zelene energetske tranzicije, unaprijeđenja energetske efikasnosti kao i iskoršćavanje potencijala obnovljivih izvora energije, neophodna je kako bi građani podigli svijest i unaprijedili svoja znanja o politikama iz ovih oblasti, kao i o aktuelnim podsticajnim projektima u cilju primjene mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima i benefitima primjene predmetnih mjera. 
 
Aktivnosti nevladinih organizacija koje će doprinijeti ostvarenju strateškog/ih cilja/ciljeva i zadovoljenju potreba ciljne/nih grupe/a („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) mogu biti usmjerene na:
 Organizacija seminara iz oblasti energetike i energetske efikasnosti i analize stanja;
 Organizovanje panel diskusija iz oblasti energetike i energetske efikasnosti i analize stanja;
 Sprovođenje istraživanja o percepciji stanovništva iz oblasti energetike i energetske efikasnosti i analize stanja;
 Štampanje i distribucija promotivnog materijala (flajeri, posteri, brošure i slično) sa ciljem promocije važnosti energetske efikasnosti, korišćenja obnovljivih izvora energije i zelene energetske tranzicije
 Organizacija promotivnih kampanja iz oblasti energetike i energetske efikasnosti sa ciljem informisanja javnosti o benefitima realizacije mjera energetske efikasnosti i većeg korišćenja obnovljivih izvora energije;
 Priprema onlajn/medijske kampanje u cilju povećanja vidljivosti projekata koje implementira Ministarstvo kapitalnih investicija i drugi subjekti sa ciljem unapređenja energetske efikasnosti.
 
Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 50.000,00 eura. Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinačnom projektu/programu je 3.500,00 eura, a najviši 5.000,00 eura.
 
Na ovaj konkurs jedna nevladina organizacija može prijaviti više projekta/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.
 
Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija i partnerska organizacija koja je: 
1) upisana u Registar nevladinih organizacija;
2) kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;
 
Ukoliko NVO pokrene postupak izmjene statuta a isti ne bude završen od strane Ministarstva javne uprave do krajnjeg roka predviđenog za podnošenje prijava, potrebno je da NVO dostaviti dokaz, odnosno pisani akt da je od strane NVO pokrenuta procedura izmjene statuta prema resornom ministarstvu. Komisija će se obratiti resornom ministarstvu kako bi se po službenoj dužnosti pribavila podatke ukoliko isti nijesu obrađeni od strane istog.
3) u oblasti od javnog interesa iz ovog konkursa realizovala projekat/e i/ili program/e u prethodne tri godine;
4) predala poreskom organu izvještaj za 2021. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).
 
Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
4) transparentnost rada nevladine organizacije. 
 
Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, broj 13/18), na propisanom obrascu. Svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača.
 
Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 24.8.2022. godine do 15h, neposredno na arhivi Ministarstva kapitalnih investicija ili putem pošte.
 
Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, broj 14/18), potpisana i opečaćena od strane ovlašćenog lica u tri primjerka.
 
Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti: 
1) fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
2) fotokopiju statuta NVO potpisan i opečaćen od strane ovlašćenog lica;
3) fotokopija finansijskih izvještaja za 2021. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
4) izjava o nepostojanju višestrukog finansiranja, potpisana i ovjerena;
5) izjava o partnerstvu (ukoliko postoji), potpisana i ovjerena;
6) obrazac prijave na javni konkurs za raspodjelu sredstava, finansiranje projekata/programa, potpisan i opečaćen od strane ovlašćenog lica u tri primjerka;
7) budžet projekta/programa, potpisan i opečaćen od strane ovlašćenog lica u tri primjerka;
8) izjava da su svi podaci u prijavi istiniti, potpisana i ovjerena;
9) dokaz da je u oblasti od javnog interesa iz ovog konkursa realizovala projekat/e i/ili program/e u prethodne tri godine;
10) prijava na CD-u u word formatu, koja mora biti u sadržaju istovjetna štampanom primjerku.
 
Za partnerske organizacije je neophodno dostaviti: 
1) fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
2) fotokopiju statuta NVO potpisan i opečaćen od strane ovlašćenog lica;
3) fotokopija finansijskih izvještaja za 2021. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
4) dokaz da je u oblasti od javnog interesa iz ovog konkursa realizovala projekat/e i/ili program/e u prethodne tri godine.
 
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD, treba poslati na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo kapitalnih investicija Rimski trg broj 46, Podgorica sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: ___________ pod nazivom _______________ 
 
U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom. 
 
Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu:  ana.popovic@mki.gov.me 
 
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva kapitalnih investicija će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.
Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.
 
s.r. Ana Popović, predsjednica
s.r. Nataša Maraš, član
s.r. Tijana Čađenović,član 
 

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Nema podataka za prikaz
     

 

© eUprava Crne Gore